Ogólne warunki sprzedaży

I. Definicje

Na potrzeby niniejszych „Ogólnych warunków sprzedaży” niżej wskazane wyrażenia i określenia będą miały następujące znaczenie:

OWS – niniejszy dokument – „Ogólne Warunki Sprzedaży”, mające zastosowanie do sprzedaży dokonywanej w obrocie profesjonalnym,

Sprzedawca – BIOX Jerzy Kiczyński z siedzibą w Grajwo 16A, 11-500 Giżycko, NIP 845 000 58 69, biuro i zakład produkcyjny na ul. Suwalskiej 6f, 11-500 Gajewo,

Kupujący – przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna bądź spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonuje czynności prawnych w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej,

Strony – Sprzedawca i Kupujący,

Oferta – dokument wystawiany przez Sprzedawcę w odpowiedzi na zapytanie Kupującego, zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów. Sprzedawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na warunkach przedstawionych w ofercie jeżeli zostanie złożone w terminie wyszczególnionym w ofercie (termin ważności oferty),

Zamówienie – informacja od Kupującego (pisemna lub mailowa) w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy oznajmiająca chęć zakupu wyrobów na warunkach zawartych w ofercie,

Potwierdzenie – dokument wystawiany przez Sprzedawcę poświadczający przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie jest wysyłane każdorazowo, brak jego otrzymania może świadczyć o tym że do Sprzedawcy nie dotarła informacja o akceptacji oferty.

II. Postanowienia ogólne

 1. OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży wyrobów zawieranych przez Sprzedawcę począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.
 2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.
 3. Postanowienia OWS mogą być zmienione lub wyłączone jedynie w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.
 4. Zawarcie przez Sprzedawcę z Kupującym umowy sprzedaży w formie pisemnej zawierającej uregulowania odmienne od wskazanych w OWS wyłącza stosowanie OWS tylko w zakresie sprzecznym z postanowieniami przedmiotowej umowy sprzedaży.

III. Zawarcie umowy

 1. Wszelkie informacje o towarach w tym ceny zawarte na stronie internetowej lub materiałach reklamowych nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie katalogu towarów oferowanych Kupującym. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
 2. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest Zamówienie Kupującego które bezpośrednio odnosi się do przedstawionej mu wcześniej Oferty. Zamówienie może zostać wysłane w sposób tradycyjny pocztą lub e-mailem na jeden z ogólnodostępnych adresów Sprzedawcy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w Zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami.
 3. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
 4. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, lub za pośrednictwem e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności Ofert, Zamówień i Potwierdzeń zamówień.
 5. Dane i rysunki techniczne dostarczone przez Kupującego mogą stanowić podstawę do realizacji umowy, jeżeli zostaną zaakceptowane przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący bierze pełną odpowiedzialność za dostarczone informacje, o których mowa w
  ust. 5, a Sprzedawca, nie ma obowiązku ich sprawdzania i nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Kupującego.

IV. Oferty i zamówienia

 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (listownie na adres siedziby firmy lub za pomocą poczty elektronicznej). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 2. Aby zamówienie było skuteczne konieczne jest powołanie się w nim na numer oferty. W razie nie podania numeru oferty, zamówienie nie będzie realizowane.
 3. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 4. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
 5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

V. Terminy i warunki dostaw

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
 2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.
 4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu.
 5. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w §3 ust. 4.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
 8. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

VI. Płatności i ceny

 1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie i zawarte są w ofercie oraz potwierdzeniu zamówienia przesłanego Kupującemu.
 2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym na potwierdzeniu zamówienia i fakturze.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze.
 5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
 6. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 7. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

VII. Gwarancja

 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 m-ce dla żurawi oraz 12 miesięcy dla pozostałych urządzeń, licząc od daty sprzedaży. Okres gwarancji może zostać wydłużony do maksymalnie 60 miesięcy, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi oraz przed upływem 12, 24, 36 oraz 48 miesięcy od daty zakupu urządzenie zostanie dostarczone do Sprzedającego w celu wykonania przeglądu gwarancyjnego.
 2. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania: nieodpowiedni montaż, nieodpowiednia eksploatacja, przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub instrukcjach użytkowania.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
 5. Brak zapłaty za towar powoduje utratę prawa do roszczeń z tytułu gwarancji.
 6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania naprawy towaru bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży ogranicza się w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.

VIII. Rozwiązanie, odstąpienie od umowy

 1. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący może odstąpić od umowy jedynie co do jej niewykonanej części.
 2. Sprzedawca może odstąpić od umowy w przypadku braku zapłaty przez Kupującego całości lub części ceny za towar.

IX. Siła wyższa

 1. Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, pandemie, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp. , dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.

X. Postanowienia końcowe

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd wskazany przez Sprzedającego.
 5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
siedziba:
BIOX Jerzy Kiczyński
Grajwo 16A, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 26 64
e-mail: biuro@biox.pl
biuro i zakład produkcyjny:
BIOX Jerzy Kiczyński
Suwalska 6f, 11-500 Gajewo
tel. 87 428 26 64
e-mail: biuro@biox.pl