Newsletter – regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do świadczenia usługi newslettera przez BIOX Jerzy Kiczyński, z siedzibą w Suwalska 6F, 11-500 Giżycko, NIP: 8450005869, REGON: 790010570, kontaktowy adres e-mail: biuro@biox.pl (dalej jako: „Administrator”).

2. Usługa Newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom (dalej jako: „Użytkownicy”), za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, bieżących informacji opracowaniach i tworzonych przez Administratora (dalej jako: „Newsletter”).

3. Usługa Newslettera świadczona jest za pośrednictwem strony internetowej Administratora https://biox.pl/ (dalej jako: „Strona Internetowa”).

4. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§2 Rejestracja i korzystanie z usługi Newslettera

1. Rejestracja do usługi Newslettera oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego regulaminu oraz stanowiącej jego integralną część polityki prywatności dostępnej na stronie: https://biox.pl/ (dalej jako: „Polityka Prywatności”).

2. Aby dokonać rejestracji do usługi Newslettera należy:

2.1. Wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej poprzez podanie adresu e-mail,

2.2. Podając adres e-mail akceptujesz niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności,

2.3. Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity),

2.4. Zaznaczyć pole „zapisz się”.

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 3 powyżej, jest całkowicie dobrowolne – niemniej jednak jest również konieczne do korzystania z usługi Newslettera. Niewyrażenie przedmiotowej zgody spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.

4. Dokonanie rejestracji do usługi Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 3 powyżej powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

5. Do korzystania z usługi Newslettera konieczne są:

5.1. Posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z dostępem do internetu,

5.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

6. Administrator nie zapewnia urządzeń, o których mowa w punkcie 5.1 powyżej, przeglądarek ani dostępu do internetu.

7. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biox.pl lub pisemnie na adres: BIOX Jerzy Kiczyński, Suwalska 6F, 11-500 Giżycko.

8. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link „wypisz” umieszczony w stopce każdego Newslettera.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Administrator poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w ramach procedury zapisywanie się na Newsletter.

§3 Zasady korzystania z usługi Newsletter

1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji do usługi Newslettera oraz podczas korzystania z Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Newslettera zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w niniejszym Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie usługi Newslettera, Strony Internetowej lub jej elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych.

4. Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia usługi bez podania przyczyny.

5. Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Administratorowi, lub innym przysługującymi Administratorowi, lub innym osobom.

§4 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane przez Użytkownika na przykład:

1.1. pisemnie na adres Administratora: BIOX Jerzy Kiczyński, Suwalska 6F, 11-500 Giżycko,

1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biox.pl

2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała opis reklamacji, żądanie Użytkownika oraz dane Użytkownika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Administrator w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika reklamacji ustosunkuje się do reklamacji oraz powiadomi Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.

§5 Dane osobowe

1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w ramach zapisywania się i korzystania z usługi Newslettera przetwarzane są przez Administratora, tj. BIOX Jerzy Kiczyński, Suwalska 6F, 11-500 Giżycko.

2. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Administratora usługi Niepodanie przedmiotowych Danych spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.

§6 Zmiany niniejszego regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:

1.1. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów, lub organów władzy publicznej,

1.2. zmiany funkcjonalności usługi Newslettera lub Strony Internetowej,

1.3. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w regulaminie,

1.4. poprawy obsługi Użytkowników.

2. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z linkiem do zmienionego regulaminu).

3. Przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu Użytkownik może oświadczyć Administratorowi, że nie akceptuje zmienionego Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newslettera.

4. W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 powyżej ani nie zrezygnuje z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmienionego regulaminu, zmieniony regulamin jest dla niego wiążący.

§7 Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

1. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie umowy o świadczenie usługi Newslettera jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w

3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 2017 roku, poz. 459, tekst jednolity), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2017 roku, poz. 683, tekst jednolity) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity).

Data: 1.02.2023