OFERTA  >  Natleniacze  > natleniacze strumienicowe

Spis treści

1.        Wstęp
2.        Zastosowanie
3.        Charakterystyka
4.        Opis budowy i zasada działania
5.        Odmiany urządzeń
5.1      Odmiana pomostowa
5.2      Odmiana na pływakach
5.2.1   Układ przegubowy
5.2.2   Prowadnice rolkowe
5.3      Nachylenie komory mieszania
6.        Dane techniczne
6.1      Parametry techniczne
6.2      Odmiany silnikowe
6.3      Wykonanie materiałowe
7.        Uwagi do projektowania
7.1      Instalacja urządzeń
7.1.1   Montaż i demontaż
7.1.2   Układ elektryczny i silnik
7.1.3   Kraty wlotowe
7.2      Dobór i usytuowanie urzadzeń na obiekcie
8.        Wykresy hydrodymamiczne
9.        Nowości
10.      Cennik
11.      Zamawianie
11.1    Oznaczenia
11.2    Sposób zamawiania
12.      Rysukni CAD
13.      Referencje
14.      Zdjęcia
1.  Wstęp

    Natleniacze strumienicowe pracują w oparciu o zjawisko wytwarzania podciśnienia i zasysania powietrza przez ciecz przepływającą przez dyszę - zwężkę Venturiego. Próby wykorzystania tego zjawiska w technice sanitarnej trwały już od dawna, jednak dopiero w ostatnich latach udało się uzyskać parametry umożliwiające w pełni efektywne stosowanie natleniaczy strumienicowych do napowietrzania i mieszania cieczy.
   W 1989 roku Zakład Urządzeń Natleniających w Giżycku rozpoczął produkcję natleniaczy typu BIOX NS, które były pierwszą polską konstrukcją natleniacza strumienicowego wytwarzaną seryjnie. Stało się to możliwe po pomyślnym zakończeniu prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych od 1982 roku na bazie przemysłu mleczarskiego.2.  Zastosowanie

Podstawowe funkcje jakie spełniają urządzenia natleniająco-mieszające :
-  natlenianie i mieszanie ścieków w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków
-  odświeżanie i natlenianie wstępne w zlewniach i przepompowniach ścieków
-  wspomaganie lub zastąpienie mało efektywnych urządzeń typu: aeratory powierzchniowe, szczotki, ruszty napowietrzające i in.3.  Charakterystyka

    Podstawową cechą, na której oparto konstrukcję natleniaczy BIOX NS i która wyróżnia je od innych tego typu urządzeń jest zasada zasilania strumienicy przez pompę śmigłową położoną ponad powierzchnią ścieków. Przeprowadzone doświadczenia wykazały , że w większości przypadków, do skutecznego natlenienia i wymieszania ścieków, nie jest konieczne stosowanie strumienic zasilanych bardzo drogimi i trudnymi w eksploatacji pompami zatapialnymi. Powoduje to w konsekwencji szereg korzystnych cech urządzeń BIOX NS. Najważniejsze z nich to :
-  ułatwiony dozór i eksploatacja - cały zespół napędowy pracuje ponad powierzchnią wody
-  duża niezawodność - silnik nie jest narażony na bezpośrednie działanie wody
-  niski koszt urządzeń - wszystkie podzespoły są polskiej produkcji
-  nie jest konieczny zakup i instalacja prowadnic do opuszczania urządzeń pod wodę
-  możliwość remontu w każdych warunkach - pompa nie ma skomplikowanych uszczelnień
( np.: uszczelnień czołowych lub dławic ), do napędu wykorzystano ogólnodostępne silniki elektryczne w wykonaniu standardowym.
    Do zasilania strumienicy, będącej najistotniejszą częścią natleniacza, zastosowano dyszę szczelinową wielokrotną (tzw. wielodyszę szczelinową), która charakteryzuje się najwyższą zdolnością mieszania spośród znanych dysz. Specjalne ukształtowanie dyszy nie pozwala na jej zatykanie, nawet przez zanieczyszczenia stałe dużych rozmiarów.
W porównaniu z innymi urządzeniami natleniającymi stosowanymi obecnie w kraju, natleniacze strumienicowe BIOX NS wyróżniają się następującymi cechami :
-  mogą pracować samodzielnie lub wspomagać istniejące urządzenia
-  nie wymagają żadnych dodatkowych instalacji
-  oprócz wirnika pompy śmigłowej nie posiadają ruchomych części
-  nie wymagają smarowania
-  pracują bardzo cicho
-  nie powodują rozbryzgu i wychłodzenia ścieków
-  zastosowane w natleniaczach niskoobrotowe pompy śmigłowe nie rozbijają kłaczków osadu czynnego
-  natleniają i mieszają skutecznie w warunkach zimowych, nawet przy całkowitym oblodzeniu powierzchni zbiornika

Wyniki jakie może osiągnąć podczas oczyszczalnia ścieków wykorzystując do natleniania i mieszania
strumienicowe urządzenia natleniające typu BIOX NS ilustruje poniższe zestawienie:

Charakterystyka biologicznej oczyszczalni ścieków OSM Ryn (woj. warmińsko-mazurskie) pracującej
 w oparciu o strumienicowe urządzenia natleniające na podstawie badań przeprowadzonych przez
Biuro Projektów Gospodarki Wodno Ściekowej "PROSAN" w Warszawie.
parametr wartość wartość śrdenia jednostki
ścieki surowe
zrzut scieków surowych 170 - 610 300 m3 / doba
utlenialność 353 - 2800 1284 mgO2 / dm3
BZT5 910 - 4600 2296 mgO2 / dm3
zawiesina ogólna 160 - 1130 412 mg / dm3
redukcja zanieczyszczeń
zrzut scieków surowych 97,8 - 99,7 99,2 %
utlenialność 99,3 99,9 99,7 %
BZT5 81,7 - 98,8 94,6 %

4.  Opis budowy i zasada działania

natleniacz strumienicowy - zasada działania

    Podstawowymi zespołami natleniacza są : pompa śmigłowa oraz strumienica. Pompa śmigłowa przetłacza wodę, która dostaje się do wnętrza urządzenia poprzez otwory znajdujące się pod kapturem wlotowym, chroniącym przed oblodzeniem i zasysaniem powietrza. Woda tłoczona jest w kierunku dyszy . Na skutek wytworzonego podciśnienia na wylocie z dyszy, następuje zassanie powietrza napływającego przez rurę dolotową sponad powierzchni zbiornika.
W komorze wylotowej zachodzi bardzo intensywne wymieszanie powietrza i wody. Mieszanina wypływa w postaci pienistego strumienia, którego duża prędkość powoduje dodatkowo wymieszanie i cyrkulację cieczy w komorze aeracji. Strumień wypływający z komory mieszania sięga warstw cieczy położonych w pobliżu dna zbiornika. Większe pęcherzyki powietrza unoszą się następnie ku powierzchni, gdzie są uwalniane do atmosfery w odległości od 1 do 10 m od wylotu z komory mieszania. Szerokość obszaru uwalniania waha się od 1 do 3 metrów. Ruch mieszaniny powietrza i wody w kierunku dna, a następnie wypływanie pęcherzyków powietrza na powierzchnię, powoduje dwukrotne wydłużenie drogi i czasu kontaktu powietrza z wodą. Czas przebywania drobnych pęcherzyków pod powierzchnią wody jest znacznie dłuższy i ma decydujący wpływ na proces dyfuzji tlenu do ścieków i efektywność natleniania.5.  Odmiany urządzeń

    Urządzenia typu BIOX NS produkowane są w dwunastu odmianach, w sześciu wersjach silnikowych. Poszczególne odmiany różnią się kątem pochylenia komory mieszania (strumienicy), kształtem kaptura wlotowego oraz rodzajem płyt odchylających. Wszystkie odmiany mogą być stosowane w wersji pomostowej lub pływającej.
    W wersji standardowej instalowane są silniki w wykonaniu normalnym. Na specjalne życzenie mogą być również montowane silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym.
    Tak szeroka oferta produkcyjna pozwala na optymalny dobór i wykorzystanie natleniaczy w każdych warunkach lokalnych niezależnie od kształtu i wielkości zbiorników lub rowów cyrkulacyjnych.5.1  Odmiana pomostowa

    Posiada uchwyty przystosowane do mocowania bezpośrednio do konstrukcji pomostu lub nadbrzeża.. Wysokość podparcia powinna wynosić 200 mm nad poziom wody. Dopuszcza się okresowe wahania poziomu cieczy w zbiorniku h = ± 35 mm dla NS 1 i 3 oraz h = ± 50 mm dla NS 5. Maksymalny poziom ścieków nie powinien przekraczać górnej krawędzi kaptura wlotowego. W przypadkach, kiedy zmiany poziomu cieczy są większe lub długotrwałe, zaleca się stosowanie urządzenia w wersji pływającej. Rozmieszczenie i wymiary otworów na śruby mocujące dla wersji pomostowej podane zostały na rysunku nr 1.

Wymiar Typ natleniacza Jedn.
NS1  i  NS3 NS5
a 100 140 mm
b 465 (+/- 5) 525 (+/- 5) mm
c 14 14 mm
d 400 460 mm
e 200 250 mm

natleniacz strumienicowy - wymiary

5.2  Odmiana na pływakach

    Umożliwia pracę natleniacza przy dowolnych wahaniach poziomu cieczy. Urządzenie w tej wersji składa się z zespołu dwóch pływaków, do których zamocowany jest natleniacz. Odmiana pływająca jest mocowana do pomostu za pośrednictwem prowadnic rolkowych lub przegubowego układu stabilizującego poziome położenie pływaków .

natleniacz strumienicowy na pływakach

5.2.1  Układ przegubowy

    Różnica wahań poziomów cieczy jest dowolna i zależy tylko od długości (L) przegubów. Dla urządzeń produkowanych seryjnie długość przegubów wynosi 1 m, a maksymalne wahania poziomu cieczy 0,7 m. Na życzenie zamawiającego, mogą być wykonane przeguby o dowolnej długości. W przypadku różnicy poziomów mniejszych niż 0,7 m przeguby można skrócić do długości L = 2 x różnica poziomów.
    Prawidłowa praca natleniacza jest możliwa w zakresie kątów pochylenia przegubów od 0 do 45o (rysunek nr 2) . Przekroczenie kąta 45o podczas pracy urządzenia, może powodować nadmierne zanurzenie pływaków na skutek reakcji od wyrzucanej przez strumienicę wody. Rozstaw otworów pod śruby mocujące jarzmo podano na rysunku nr 3 poniżej.

natleniacz strumienicowy - układ przegubowy
5. 2. 2  Prowadnice rolkowe

     Istnieje możliwość wykonania pływaków przystosowanych do pracy na prowadnicach rolkowych. Pływaki przemieszczają się tylko w pionie. Stosowane powinny być tam gdzie jesteśmy ograniczeni małymi wymiarami zbiornika lub gdy wahania poziomu ścieków są duże. Prowadnice nie powinny być stosowane w przypadkach możliwości obmarzania rur prowadzących.5. 3  Nachylenie komory mieszania

     W wykonaniu standardowym komora mieszania (strumienica) może być nachylona w stosunku do poziomu pod kątem : 15o, 30o lub 45o. Na specjalne zamówienie wykonywane są również dysze o kącie pochylenia komory większym od 45o. W zależności od wielkości kąta, minimalna głębokość zbiornika oraz maksymalna głębokość natleniania i mieszania wynoszą :

  Kąt nachylenia komory mieszania
15o 30o 45o
Maksymalna głębokość natleniania i mieszania
NS 1 2,2 m 3,2 m 4,0 m
NS 3 2,6 m 3,6 m 4,4 m
NS 5 3,0 m 4,1 m 5,0 m
  Minimalna głębokość zbiornika
NS 1 0,7 m 0,9 m 1,0 m
NS 3 0,7 m 0,9 m 1,0 m
NS 5 0,6 m 0,7 m 0,9 m

    Powyższe wartości dotyczą pomiarów wykonanych na zbiorniku otwartym. W warunkach lokalnych należy je skorygować uwzględniając : wielkość i kształt zbiornika, usytuowanie i liczbę natleniaczy, rodzaj cyrkulacji, gęstość cieczy i in.
   Rozmieszczenie otworów pod śruby łączące korpus pompy śmigłowej z częścią podwodną (strumienicą)
pozwala dodatkowo na wybór dowolnego kierunku wylotu strumienia z komory mieszania (obrót co 15o względem osi pionowej).6.  Dane techniczne

6. 1  Parametry techniczne

Parametr Symbol natleniacza Jednostki
NS 1 NS 3 NS 5
Moc urządzenia 1,5 3,0 5,0 kW
Kąt Nachylenia strumienicy 15o / 30o / 45o 15o / 30o / 45o 15o / 30o / 45o  
Zdolność natleniania do 2,2 do 4,8 do 9,0 kg O2 / h
Ekonomia natleniania do 1,5 do 1,6 do 1,8 kg O2 / kWh
Max głębokość natleniania i mieszania 2,2 / 3,2 / 4,0 2,6 / 3,6 / 4,4 3,0 / 4,1 / 5,0 m
Minimalna głębokość zbiornika 0,7 0,7 0,8 m
Zdolność mieszania 15 14 12 W / m3
Masa bez pływaków 70 78 107 kg
Masa pływaków 52 52 52 kg

* moc zespołu pompa-strumienica (pobierana przez urządzenie z sieci elektrycznej).

    Wartości ekonomii i zdolności natleniania podano dla wody czystej. W zależności od rodzaju ścieków należy zastosować odpowiedni współczynnik przeliczeniowy (np. dla typowych ścieków komunalnych k = 0,7).
Maksymalne wartości natleniania i mieszania są wyznaczone w optymalnych warunkach pracy natleniaczy (patrz pkt 7.2).6. 2  Odmiany silnikowe

Natleniacz Silnik natleniacza
Wielkość Moc (kW) Symbol Moc (kW) Obroty (1 / min) Masa (kg) Prąd znam. (A)
NS 1 1,5 Skg100 L-4S 2,2 1420 29,5 5,2
NS 3 3,0 Skg 112 M-4 4,0 1445 43,5 8,7
NS 5 5,0 Skg 132 S-4 5,5 1450 56,0 11,6


6.3   Wykonanie materiałowe


Wykonanie standardowe:
-  wszystkie elementy z wyjątkiem strumienicy i silnika wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo zabezpieczonej powłokamni malarskimi przed utlenianiem cynku.
-  strumienica wykonana jest ze stali węglowej zabezpieczonej powłokami malarskimi (ze względu na to, że zjawiska kawitacyjne są bardziej niszczące od korozji, nie przewiduje się wykonania strumienicy ze stali kwasoodpornej).
-  korpus silnika napędowego wykonany jest z żeliwa szarego zabezpieczonego powłokami malarskimi
-  pływaki odmiany pływającej wykonane są ze stali węglowej zabezpieczonej powłokami malarskimi (na życzenie klienta możliwe jest wykonanie pływaków ze stali kwasoodpornej).7.  Uwagi do projektowania

7. 1  Instalacja urządzeń

7. 1. 1  Montaż i demontaż urządzeń

     Przy planowaniu rozmieszczenia urządzeń należy uwzględnić możliwość ich montażu i demontażu za pomocą urządzeń dźwigowych ( np. żurawików przenośnych ZK-350/1500 produkcji naszej firmy). Natleniacze i mieszadła w wersji pływającej mogą być instalowane w dwóch etapach . Po zamontowaniu pływaków na wodzie, opuszcza się na nie natleniacz lub mieszadło. Sprzęgnięcie następuje samoczynnie. Każda z opuszczanych w ten sposób części ma masę poniżej 110 kg, co znacznie ułatwia instalację.

natleniacz strumienicowy - instalacja

     Przy eksploatacji natleniaczy w wersji pomostowej należy unikać obniżenia poziomu ścieków do stanu, przy którym następuje zasysanie powietrza pod kaptur wlotowy ( wir powietrzny ). Zjawisko to powoduje spadek sprawności pompy śmigłowej . Maksymalny poziom ścieków nie powinien przekraczać górnej krawędzi kaptura wlotowego. Przekroczenie maksymalnego poziomu, przy wyłączonym urządzeniu oraz nadmiernie zużytych pierścieniach uszczelniających wału, może spowodować przedostanie się wody do wnętrza silnika, w wyniku czego zniszczeniu ulegną łożyska lub nastąpi zwarcie prądu w uzwojeniach stojana.7. 1. 2  Układ elektryczny i silnik

    Po włączeniu silnika zassanie powietrza powinno nastąpić po 1-3 sekundach. Każdorazowo po zainstalowaniu urządzenia na stanowisku oraz po dłuższej przerwie w eksploatacji, należy zlikwidować poduszkę powietrzną, która mogła powstać pod kapturem wlotowym. W celu odpowietrzenia pompy należy na 3-5 sekund włączyć lewe (przeciwne do strzałki na kapturze) obroty silnika. Spowoduje to wyrzucenie powietrza znajdującego się pod kapturem wlotowym i umożliwi sprawny rozruch urządzenia.
    Z tego względu układ elektryczny zasilający urządzenie musi być wyposażony w przełącznik zmiany kierunku obrotów silnika. Silnik elektryczny powinien być również zabezpieczony przed przeciążeniem i zanikiem faz.
Silnik elektryczny (stopień ochrony IP 54 z dodatkowymi zabezpieczeniami końcówek wału przez simmeringi) nie może być narażony na bezpośrednie działanie wody. W okresie rozruchu obiektu ( tworzenia się osadu) lub sporadycznie podczas eksploatacji (duże ilości detergentów, białka , ...) może powstawać piana na powierzchni cieczy. W przypadku możliwości zaistnienia takiego zjawiska, silnik musi być zabezpieczony przed bezpośrednim zaleganiem piany na korpusie, skrzynce podłączeniowej i przewodach zasilających.7. 1. 3  Kraty wlotowe

    W przypadku ścieków mocno zanieczyszczonych częściami stałymi lub włóknistymi, może zachodzić konieczność zastosowania kraty lub sit o zmniejszonym prześwicie, zatrzymujących zanieczyszczenia stałe o wymiarach większych niż 10 mm i 30mm dla zanieczyszczeń włóknistych. Uniknie się w ten sposób spadku wydajności lub zablokowania urządzenia na skutek zatykania dyszy szczelinowej lub nagromadzenia zanieczyszczeń na łopatkach lub w przestrzeni w pobliżu śmigła.
    W normalnych warunkach eksploatacyjnych zaleca się jedynie okresowe (np. raz na zmianę) czyszczenie dyszy przez włączanie na 3-5 sekund lewych obrotów silnika, co powoduje wyrzucenie ewentualnych zanieczyszczeń. W razie konieczności czynność należy powtórzyć parokrotnie.7. 2  Dobór i usytuowanie urządzeń na obiekcie

    Zdolność do mieszania i natleniania uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z ważniejszych jest prawidłowa hydraulika komory aeracji. Kształt zbiornika niesprzyjający cyrkulacji (zwłaszcza poziomej), prostokątne narożniki, chropowate ściany, nieprawidłowe usytuowanie urządzeń lub zły dobór kąta pochylenia strumienicy..., obniżają efektywność natleniania. Natlenianie głębszych zbiorników (strumienice pochylone pod kątem 30 i 45o) lub zbyt płytkich w strefie natleniania i mieszania bezpośredniego, mogą powodować obniżenie parametrów natleniania nawet o 30%.
Zdolności i ekonomia natleniania, przytoczone w tabeli 6.1 na stronie 8, dotyczą pracy w warunkach laboratoryjnych, na komorach o parametrach bardzo zbliżonych do optymalnych.
W warunkach rzeczywistych, szczególnie gdy chodzi o adaptacje istniejących obiektów, należy liczyć się ze znacznym obniżeniem parametrów natleniania. W większości wypadków realne wielkości zdolności i ekonomii kształtują się na poziomie 50-70% wartości maksymalnych.
Sądzimy, że przykłady podane w dalszej części opracowania pomogą w przybliżeniu realizacji optymalnego doboru i usytuowania urządzeń dla każdego typu komór i rowów cyrkulacyjnych.8.  Wykresy hydrodynamiczne

natleniacz strumienicowy - wykresy hydrodynamiczne


9.  Nowości

03.1998 Prowadnice rolkowe
06.1999 Strumienica w wykonaniu kwasoodpornym10.  Cennik

    Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów dostarczanych przez naszych poddostawców.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl11.  Zamawianie

11.1  Oznaczenia

    Na zamówieniach i w korespondencji należy podawać kodowe oznaczenia urządzeń. Oznaczenie składa się z czterech symboli literowo - cyfrowych. Poszczególne litery i symbole oznaczają:

Rodzaj urządzenia:
NS  - natleniacz strumienicowy

Wielkość urządzenia:
1 - moc 1,5 kW
3 - moc 3,0 kW
5 - moc 5,0 kW

Kąt pochylenia strumienicy:
15 - 15o ( w stosunku do poziomu )
30 - 30o
45 - 45o

Wersja wykonania:
S - stacjonarna ( pomostowe )
P - pływająca ( na pływakach )


Przykład :
BIOX NS 5-15P oznacza:
natleniacz strumienicowy o mocy 5 kW, o kącie pochylenia strumienicy 15o , w wersji na pływakach.
Wykonanie standardowe wersji na pływakach umożliwia prawidłową pracę przy wahaniach poziomu wody do 0,7m. W przypadku wahań większych należy to zaznaczyć w zamówieniu (rubryka : uwagi - formularza uzupełniającego zamówienie) w celu wykonania odpowiednio długich przegubów.
    W ustaleniu prawidłowego symbolu urządzeń pomocne będą informacje zawarte w punktach 5 i 6 niniejszego opracowania.11.2  Sposób zamawiania

    W celu określenia rodzaju zamawianych urządzeń należy podać ich symbol kodowy (według punktu 11.1).
Dobór urządzeń pod względem hydrauliki, tj. określenie kąta nachylenia strumienicy oraz usytuowanie natleniaczy w zbiorniku należy uzgadniać z producentem.

Termin realizacji

    Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych. W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Potwierdzenie zamówienia

    W przypadku terminu realizacji zamówień dłuższego niż 2 tygodnie, zamawiający otrzymuje potwierdzane przyjęcia zamówienia do realizacji z określeniem ceny i terminu dostawy.

Sposób płatności

    Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury i urządzeń.

Dostawa urządzeń

    Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może byc wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobani. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
  Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.12.  Rysunki CAD

    Aby ściągnąć rysunek natleniacza strumienicowego w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Natleniacz strumienicowy rzuty wersja stacjonarna rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP


11.  Referencje

Mapa lokalizacji i lista referencyjna firm, które zakupiły natleniacze produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji firm.


Lista referencyjna natleniaczy strumienicowych:

 1.   Wałbrzych - Wałbrzyskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego
 2.   Opole - Opolskie Zakłady Drobiarskie
 3.   Ruchocice - Rolniczy kombinat Spółdzielczy
 4.   Ryn - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
 5.   Jastrzębie - Państwowe Gospodarstwo Rolne
 6.   Budy Czarnockie - Zakłady Mięsne
 7.   Laskowice Pomorskie - PKP Pozaklasowy Rejon Budynków
 8.   Olsztyn - Technosan Sp. z. o.o.
 9.   Żychlin - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
10.  Droszków - Przedsiębiorstw Dereks" Sp. z o.o. (90)
11.  Siedlisko - Państwowe Gospodarstwo Rolne
12.  Sanniki - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
13.  Budy Czarnockie - Zakłady Mięsne
14.  Topola Królewska - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
15.  Olsztynek - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
16.  Krośniewice - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka
17.  Florianów - Ubojnia Zwierząt Rzeźnych
18.  Hrubieszów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
19.  Żukowo - Spółka Wodno Ściekowa
20.  Olsztyn - Zakład Usług Budowlanych "Ekpol"
21.  Lubomino - Urząd Gminy
22.  Sokółka - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
23.  Krąplewice - Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe
24.  Chełm - Zakład Budowlany Technicznej Obsługi Budownictwa Mieszkaniowego
25.  Sierpc - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
26.  Poznań - Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne "Biotex"
27.  Rejowiec Fabryczny - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
28.  Folusz - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
29.  Poznań - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Biokonsult"
30.  Kałasin - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
31.  Poznań - Przedsiębiorstwo "Biotex"
32.  Skała - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
33.  Sawin - Urząd Gminy (91)
34.  Bielice - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
35.  Żarów - Dolnośląskie zakłady Chemiczne "Organika"
36.  Warszawa - Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Multireaktor"
37.  Giżycko - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
38.  Białystok - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego
39.  Trzebinia - Śląskie zakłady Przemysłu Tłuszczowego
40.  Górsk - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"
41.  Gryfice - Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsa
42.  Łysomice - Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Różankowo"
43.  Szczecin - "Drobex"
44.  Zelgniewo - Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Jan Sorgowicki
45.  Racibórz - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
46.  Dzierżoniów - PGR Główczyn
47.  Kalsk - PGR Sulechów
48.  Bydgoszcz - "Ekoserwis" Zakład Ochrony Środowiska
49.  Wągrowiec - OSM
50.  Klucze - Kluczewskie Zakłady Papiernicze
51.  Pniewy - SP "Saspol"
52.  Maszewo - Przedsiębiorstwo "Jaemag" Janusz Myśliński
53.  Radomierz - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
54.  Konin - Zespół Elektrowni PAK
55.  Komarów - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
56.  Bydgoszcz - "Ekoserwis"
57.  Bydgoszcz - GRI Dyrekcja Generalnego Realizatora Inwestycji Przem.Rol.-Spożywczego
58. Zelgniewo - Sorgowicki
59.  Krasnystaw - MPGKiM
60.  Zielona Góra - "Modernbud" (92)
61.  Bydgoszcz - GRI dla Kujawskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego
62.  Owińska - "Owiplant" Przedsiębiorstwo Ogrodnicze
63.  Topola Królewska - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
64.  Sierpc - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
65.  Ustka - Urząd Miejski
66.  Kalisz - Zakłady Garbarskie
67.  Szydłowo - Urząd Gminy
68.  Górsk - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"
69.  Piła - "Ekolog"
70.  Śmiłowo - Zakład Rolno-Przemysłowy "Farmutil HS"
71.  Strączno - "Rolmar' Sp. z o.o.
72.  Różankowo - "Serdelek"
73.  Guzów - Cukrownia Guzów SA
74.  Zdzieszowice - Zakłady Koksownicze
75.  Osieczna - "Rolmex"
76.  Wałcz - Zakłady Wodociągów i Kanalizacji
77.  Czarnowo - Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Czarmięs"
78.  Umienino - Zakład Przetwórstwa Mięsa "Peklimar"
79.  Grójec - Urząd Gminy i Miasta
80.  Kielce - "Basspol"
81.  Poznań - "Aquaclar""
82.  Trzebiatów - "Dejager" Sp.zo.o.
83.  Osie - Spółka Wodno-Ściekowa
84.  Złotoryja - Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolnego w Likwidacji
85.  Inowrocław - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
86.  Chorula - Zakłady Cementowo-Wapiennicze "Górażdże"
87.  Ameryka - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
88.  Inowrocław - "Alstal"
89.  Brzesko - "Ekoserwis" Oczyszczalnia Ścieków
90.  Wołomin - Zakład Stolarki Budowlanej
91.  Legnica - "Hydrobudowa Wrocław" Sp.z o.o.
92.  Toruń - Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej "Biobox"
93.  Wyrzysk - Zakład Wodociągów i Kanalizacji
94.  Hrubieszów - PGKiM (93)
95.  Lewin Brzeski - "Hydro-Lew
96.  Nieledew - Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw
97.  Olsztyn - Ośrodek Sportu i Rekreacji
98.  Wągrowiec - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
99.  Tarnowo Podgórne - Urząd Gminy
100. Łódż - Zespół Elektrociepłowni S
101. Drobin - Zakład Przetwórstwa Mięsa "Olewnik" 102. Poznań - "Energopol"
103. Morąg - "Kret"
104. Lipiany - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
105. Pasłęk - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
106. Makowiska - Przedsiębiorstwo Drobiarskie "Drobex"
107. Pakosław - Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Henryk Majerowicz
108. Rudniki - Zespół Rolników Indywidualnych Fermy Drobiu
109. Olsztyn - "Budimex"
110. Brzesko - "Ekoserwis"
111. Rogoźno Wielkopolskie - Urząd Gminy
112. Olsztyn - Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Inżynieria"
113. Piła - "Ekolog"
114. Miejska Górka - "Cukrownia M.G." SA
115. Tarnobrzeg - "Ekotar"
116. Kijewo Królewskie - Urząd Gminy
117. Przybysławice - Spółdzielnia Mleczarska
118. Sokoły - Urząd Gminy
119. Kasibór - Gospodarstwo Komunalne Zasobów Rolnych Skarbu Państwa
120. Lubin - Prywatne Przedsiębiorstwo Budowalne "Budex"
121. Wrocław "Hydrobudowa"
122. Rakszawa - Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Van-Pur" Sp.z o.o.
123. Konstancin Jeziorna - Browar "Konstancin"
124. Łowiczek - Kujawskie Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Rolniczych "Polsusz"
125. Leszno - Spółdzielnia Rzemieślnicza "Wielobranżowa"
126. Lubin - Przedsiębiorstwo Budownictwa, Produkcji i Handlu "Urbex"
127. Tarnobrzeg - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
128. Wyszogród - Urząd Miasta i Gminy
129. Barlinek - Spółka Wodna 'Miedwie"
130. Czastary - Zakład Mechaniki Maszyn , Ryszard Łabędzki
131. Piotrków Kujawski - Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usług Handlowych "Ekoinstal"
132. Tuczno - Cukrownia SA
133. Brzesko - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
134. Studzienice - Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "Ekoinstal"
135. Orzechów - Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek
136. Koszalin - KZP "Brok" (94)
137. Kamyk - Zakład Przemysłu Mięsnego Leszek Bugaj
138. Brodnica - Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Melioracyjnych "Sanmel"
139. Kruszwica - Spółka Wodno-Ściekowa
140. Jasień - Urząd Miejski
141. Nieporęt - Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Jednorodzinnego
142. Olsztyn - "Tomstar"
143. Limanowa - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
144. Przecław - Zakład Gospodarki Komunalnej
145. Walce - Przetwórnia Mleka 'Obi"
146. Włocławek - "Markopol"
147. Człuchów - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
148. Recz - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
149. Szamotuły - Cukrownia
150. Miastko - Urząd Miasta i Gminy
151. Bydgoszcz - "Wadis"
152. Wołomin - Zakład Stolarki Budowlanej
153. Kamień Krajeński - Zakład Naukowo- Hodowlany
154. Leoncin - Przetwórstwo Mięsa "Lukullus"
155. Rzeszów - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Galbud"
156. Hedwiżyn - Winiarnia Canelli "Ambra"
157. Tychowo - Gminny Zakład Komunalny
158. Lidzbark Warmiński - Urząd Miasta
159. Ryn - Urząd Miasta i Gminy
160. Praszka - PPU "Goskom"
161. Chełmża - Cukrownia
162. Kielce - Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego
163. Karlino - Urząd Miasta i Gminy
164. Koszalin - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
165. Ożarów - Urząd Miasta i Gminy
166. Wągrowiec - "Eko-Max"
167. Olsztyn - Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
168. Kotuń - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"
169. Tarnobrzeg - "Ekotar"
170. Poznań - "Zinsbud"
171. Zamość - "Biotop"
172. Bolesławiec - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
173. Gorzów Wielkopolski - "Infra"
174. Giżycko - "Ekotech"
175. Bydgoszcz - "Organika"
176. Sierpc - "Budexpol"
177. Wyszków - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
178. Drobin - "Olewnik"
179. Osowiec - JW 1124
180. Olsztyn - "Technosan"
181. Olsztyn - "Budimex"
182. Wrzelowiec - "Agro -Uniwersal"
183. Koszalin - "Ekowodrol" (95)
184. Wolsztyn - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
185. Ożarów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
186. Golczewo - Zakład usług Publicznych
187. Czerwonak - Fabryka Papieru i Tektury
188. Wrzelowiec - "Agro-Universal"
189. Niepołomice - Garbarnia
190. Kosów Lacki - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
191. Wysoka - Rolniczy Kombinat Spółdzielczy
192. Chojnice - Miejskie Wodociągi
193. Wodzisław Śląski - Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
194. Warszawa - Biuro Projektowo - Consultingowe "Prosan"
195. Piotrków Kujawski - "Ekonstal"
196. Rudniki - Zakłady Chemiczne
197. Ciechanów - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
198. Zambrów - Zakład Wodociągów i Kanalizacji
199. Sulechów - "Hossa"
200. Chełm - Zakład Budowlany
201. Jastrowie - Zakład Energetyki Cieplnej WiK
202. Osięciny- Zakład Hodowli Zarodowej
203. Olsztyn - "Infrastruktura"
204. Koronowo - "Wimar"
205. Żary - "Hydrobiel"
206. Subkowy - "Narol"
207. Gniewino - Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska
208. Złotoryja - "Kurpol"
209. Opacz - "Polsi - System"
210. Cerkwica - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle"
211. Wągrowiec - "Ekomax"
212. Wieruszów - Przedsiębiorstwo Komunalne
213. Toruń - "Biobox"
214. Zielona Góra - "Fratex"
215. Olsztyn - "Technosan"
216. Niepołomice - Zakład Wodociągów i Kanalizacji
217. Chmielno - "Ber"
218. Godziesze - Urząd Gminy
219. Zielona Góra - "Inter Ecobud"
220. Cetuń - Dom Pomocy Społecznej
221. Wolsztyn - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
222. Folusz - Dom Pomocy Społecznej
223. Ryn - Urząd Miasta i Gminy
224. Bydgoszcz - "Pora"
225. Tomaszów Lubelski - Zakład Przetwórstwa Mięsa
226. Jonkowo - "Fubako"
227. Lublin - "Energopol" SA
228. Szprotawa - "Hydrobiel"
229. Kurzętnik - "Proeko"
230. Łagów - Urząd Gminy
231. Górowino - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Promyk" (96)
232. Kowalewo Pomorskie - Oczyszczalnia Ścieków
233. Konstancin Jeziorna - Warszawskie Zakłady Papiernicze SA
234. Poznań - "Biokonsult"
235. Chorzów - "Era"
236. Bełchatów - "BiNŻ"
237. Morąg - Ośrodek Sportu i Rekreacji
238. Chodzież - Zakład Inzynierii Komunalnej
239. Wolsztyn - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
240. Łódź - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
241. Nieledew - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
242. Bielsko-Biała - "Armax"
243. Ożarów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
244. Koszalin - Agencja Ochrony Środowiska
245. Kurzętnik - Urząd Gminy
246. Brodnica - "Sanmel"
247. Gorzów Wlkp. - "Infra"
248. Sieradz - "Tymianek"
249. Września - "Nowbud"
250. Kalisz - "Ekologia"
251. Drobin - "Olewnik"
252. Santok - "Sandrop" SC
253. Cigacice - "Rodwod"
254. Kadzidło - Urząd Gminy
255. Toruń - "Merinotex"
256. Bydgoszcz - "Projprzem"
257. Wysokie Mazowieckie - "Mlekowita"
258. Ryki - "Hortex"
259. Bydgoszcz - "Ekoserwis"
260. Tomaszowo - "Acvabud"
261. Lisów - Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Vortumnus"
262. Rzeszów - "Instal-Rem"
263. Budzistowo - AWRSP
264. Zielona Góra - Aqua"
265. Tychowo - PRIBK
266. Pruszków - Urząd Gminy (97)
267. Koszalin - PBIBK
268. Koszalin - Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "Ekowodrol"
269. Zambrów - Zakład Wodociągów i Kanalizacji
270. Huta - Zakład Przetwórstwa Mięsa , Andrzej Kuchta
271. Namysłów - "Ikeda"
272. Czarnków - Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
273. Rzeszów - ZPU "Instal Rem"
274. Dźwierzuty - Zakład Uboju "Mazur" Chojnacki, ul. Pasymska 5
275. Piła - Zakład Ochrony Środowiska "BIOTOP"
276. Jastrzębie Zdrój - Urząd Miasta
277. Bielsko-Biała - "HYDROBUDOWA ŚLĄSK" SA
278. Borucino - "Okechamp" SA w Borucinie
279. Bedlno - P.P.H. "Hetman" A.J.Lucińscy
280. Olsztyn - Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" Sp. z o.o.
281. Strzelce - Spóldzielnia Mieszkaniowa Właścicieli w Strzelcach
282. Łomża - Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
283. "LENEX" Koncentraty, Soki Owocowe Sp. z o.o.
284. Kruszwica - Zakłady Tłuszczowe SA
285. Dęblin - "ALLMIZ" Sp. z o.o. Radzyń Podlaski Chłodnia Dęblin
286. Koszalin - Zakład Zaopatrzenia Inwestycyjnego i Handlowego
287. Baranowo - Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie
288. Goleniów - Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych
289. Rzeszów - "INSTAL-REM" Zakłady Produkcyjno-Usługowe
290. Bydgoszcz - Spółka Wodno-Ściekowa Paszczyna
291. Chodzież - Zakład Inżytnierii Wodno-Ściekowej i Melioracyjnej S.C Zenon Lepionka i Jerzy Hołubiec
292. Poznań - Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
293. Nowy Tomyśl - "REMO-BUD" S.C.
294. Szczutowo - Urząd Gminy
295. Kalisz Pomorski - Urząd Miasta i Gminy
296. Bonin - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "INSBUD" Mirosław Sokalski (98)
297. Mościszki - Dom Pomocy Społecznej
298. Kodeń - Urząd Gminy
299. Żary - "HYDROBIEL" Zakład Ogólnobudowlany, Małgorzata i Stefan Bielawscy
300. Medyka - Gminny Zakład Usług Wodnych
301. Wieluń - Elektryczne Centrum Handlowe "ANIA" S.C.
302. Troszyn - Zakład Obsługi Rolnictwa
303. Bieruń - Okręgowa Spółdezielnia Mleczarska
304. Olsztyn - "TOMSTAR"
305. Siemyśl - Urząd Gminy (99)
306. Września - "NOWBUD" Września - Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe
307. Katowice - INVEST LEASING Sp. z o.o.
308. Pasłęk - ICC Pasłęk, LTD.
309. Płock - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S. A.
310. Tomaszowo - PPHU "ACVABUD" Sp. z o.o.
311. Leszno - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli
312. "ALLMIZ" Sp. z o.o. Radzyń Podlaski Chłodnia Dęblin
313. Warszawa - "Naftobazy" Sp. z o.o.
314. Jaźwiny - Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "PAK" A.P. Kwiatkowscy
315. Aleksandria - Zakłady Mięsne "Aleksandria"
316. Walce - Przetwórnia Mleka " OBI "
317. Bydgoszcz - Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze "GGiS" S.C.
318. Nowe Miasteczko - Gminna Spółka Wodna
319. Tomaszowo - PPHU "ACVABUD" Sp. z o.o.
320. Olsztyn - Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" Sp. z o.o.(00)
321. Świdnica - Zakład Ochrony Środowiska "FOLEKO" Sp. z o.o.
322. Kąty Wrocławskie - "ELIPSA" SA
323. Chorzele - Spółdzielnia Mleczarska "Mazowsze"
324. Nekla - Zakład Gospodarki Komunalnej
325. Nowa Dęba - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
326. Włocławek - Przedsiebiorstwo Inwestycyjno-Remontowe "REMWIL" Sp. z o.o.
327. Redło - Usługi Wodno-Kanalizacyjne Antoni Banaszewski
328. Stawiski - Urząd Miejski
329. Giżycko - Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Irena Elzbieta Niekało
330. Bonin - Przedsiębiorstwo inzynieryjno-Budowlane "INSBUD" Mirosław Sokalski
331. Okonek - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
332. Zemborzyce - "BIO-TECH" Sp. z o.o. Ochrona Środowiska
333. Kościan - Urząd Gminy Kościan (01)
334. Redło - Usługi Wodno-Kanalizacyjne Antoni Banaszewski
335. Warszawa - "OLITORIA" S.A.(02)
336. Skrzynno - Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie
337. Ruda Śląska - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
338. Kielce - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
339. Łęczeszyce - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ALPEX" mgr inż. Adam Podoba
340. Zamość - "BIOTOP" Przedsiebiorstwo Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
341. Bezledy - Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
342. Medyka - Gminny Zakład Usług Wodnych
343. Stawiska - Urząd Miejski (03)
344. Rogowo - Zakład Przetwórstwa Miesnego Krzysztof Wrzosek
345. Rejowiec - " Naftobazy"
346. Kielce - "PROENCO" Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Sp. z. o.o.
347. Wałcz - Urząd Gminy Wałcz
348. Janów Podlaski - Urząd Gminy
349. Umienino - "PEKLIMAR" Zakład Przetwórstwa Mięsa Bogusław Strześniewski (04)
350. Bogdanka - Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o.
351. Śliwice - Zakład Masarski Jan Myśliniec
352. Rejowiec - Naftobazy
353. Górowo Iławieckie - Urząd Gminy
354. Miłosław -Zakład Gospodarki Komunalnej
355. Kosów Lacki - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
356. Krośniewice - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
357. Bachorza - "LENEX" Koncentraty, Soki Owocowe Sp. z o.o.
358. Alwernia - "Oczyszczalnia Alwernia" Sp. z o.o.
359. Przemęt - Przedsiebiorstwo Przetwórczo-Handlowe "Łabimex" Władysław Łabiński
360. Sanok - "Karp-Pol"
361. Ruszkowo - Przesiebiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz (05)
362. Bielsko-Biała - Spółdzielnia Mleczarska "BIEL-SER"
363. Krąplewice - "PROSIACZEK" Sp. z o.o.
364. Płońsk - Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o
365. Radziejowice - Dom Pracy Twórczej (06)
366. Jedwabne - Urząd Miejski w Jedwabnem
367. Zławieś Wlk. - Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
368. Góra - Gminny Zakład Komunalny
369. LeśnoZakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych
370. Bierkowo - K.D.P. Sp. z o.o.
371. Nowy Sącz - PPUH "Sądeczanka"
372. Staszów - Zakład Remontowo-Budowlany "ADMA" Marian Adamczyk
373. Morszków - REAL (07)
374. Rejowiec Fabryczny - Baza Paliw
375. Koźmin - PPU "PRO-MET" H.Kobusiński i wspólnicy. Spółka jawna
376. Sarnówek - Telewizja Polska TVP S.A.
377. Toruń - Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.
378. Żary - "KRONOPOL" Sp. z o.o.
379. Topola Królewska - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
380. Ruszkowo - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz (08)
381. Bierawa - Urząd Gminy
382. Skrzynno - Dom Pomocy Społecznej
383. Nasiegniewo - „WOD-BUD”Zakład Usługowy Zdzisław Kliński
384. Gogolin – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
385. Mochowo – Urząd Gminy
386. Dąbrowa Biskupia – Urząd Gminy
387. Gdańsk - B.P.T. „EcoTech” A.Stamirski-L.Wilkoszewsk
388. Markajmy - Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Markajmach z siedzibą w Bartoszycach (09)
389. Bartoszyce – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
390. Warszawa - Telewizja Polska TVP S.A.
391. Zduńska Wola - Zakład Instalacji Budowlanych i Elektrycznych Andrzej Sitarek
392. Zbójno – Urząd Gminy
393. Białoskóry - „MAREX” TECHNOLOGY” M.Szymański A.Szczepański sp.jawna
394. Świerzno – Zakład Komunalny
395. Topola Królewska Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
396. Bażanowice – Spółdzielnia Mleczarska (10)
397. Częstochowa - P.P.H.U. „Dotis” sp.jawna I.J.Tylatyccy
398. Opalenica - „Nordzucker Polska” S.A.
399. Warszawa - TP Edukacja i Wypoczynek sp. z o.o.
400. Bydgoszcz - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
401. Rejowiec - Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.
402. Siedlce - REAL S.A.
403. Pszczółki - ZUK WEMA sp. z o.o.
404. Żary - „KRONOPOL”Sp. z o.o.
405. Krąplewice - „Prosiaczek” sp. z o.o.
406. Sanok - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.w Warszawie - Oddział w Sanoku
407. Ruszkowo –Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Bolesław Spochacz
408. Sławno - Przedsiębiorstwo Budownictwa SpecjalistycznegoWłodzimierz Olszewski spółka jawna (11)
409. Zławieś Wielka - Urząd Gminy
410. Kostomłoty - Spółdzielnia Mieszkaniowa "OAZA"
411. Gutkowo - "Techsan" Zakład Techniki Sanitarnej Grzegorz Gudecki
412. Szczekociny - Gmina Szczekociny

Ze względu na obszerność, listę referencyjną ograniczono do najstarszych urządzeń z długą historią użytkowania (wpis zakończono 4.11.2011r.).
14. Zdjęcia

Kliknij na ikonie poniżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash.

Galeria zdjęc - FLASH

Do wyświetlenia galeri zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera. Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana pawidłowo) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć te same zdjęcia w prostej przeglądarce zdjęć.

Galeria zdjęć - JPG