OFERTA  > Dekantery  >  wielopływakoweDN - dekanter pływający


DN-4P -  dekanter czteropływakowy


Spis treści


1.        Zastosowanie
2.        Budowa
2.1      Budowa dekantera
2.2      Sposoby odbioru ścieków
2.3      Regulacja spustu
3.        Dane techniczne
3.1      Parametry techniczne
3.2      Wymiary gabarytowe
4.        Stabilizacja pływaków
5.        Uwagi eksploatacyjne
5.1      Montaż
5.2      Wydajność
5.3      Deflektor
5.4      Wąż spustowy
5.5      Warunki zimowe
6.        Nowości
7.        Cennik
8.        Zamawianie
8.1      Oznaczenia
8.2      Sposób zamawiania
9.        Karta katalogowa
10.      Rysunki CAD
11.      Referencje
12.      ZdjęciaDEKANTERY WIELOpływakowe (DN-P)


1.  Zastosowanie


Dekantery dwu lub czteropływakowe z nieruchomym korytem spustowym pozwalają na okresowy lub ciągły spust sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków w oczyszczalniach pracujących w systemie sekwencyjnym lub ciągłym. Na niektórych obiektach zastosowanie koryt spustowych pozwala na rezygnację z budowy lub eksploatacji osadników wtórnych. Urządzenia montuje się na pływakach, pozwalających na pracę przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków.

Szeroki i symetryczny rozstaw pływaków dekanterów czteropływakowych (DN-4P) stabilizuje je samoczynnie i pozwala na swobodne unoszenie się na powierzchni zbiornika w granicach zasięgu przewodu spustowego lub linek ustalających. Dekantery typu dwupływakowe (DN-2P) pracują w określonym miejscu i są stabilizowane za pomocą przegubowego lub rolkowego układu stabilizacji.2.  Budowa

 
2.1  Budowa dekantera

Dekantery typu DN-P składają się z koryta spustowego oraz dwóch lub czterech pływaków utrzymujących poziome położenie oraz stałe zanurzenie przelewu względem poziomu ścieków. Pływaki otaczające pierścieniem koryto spustowe pełnią dodatkowo rolę deflektora zapobiegającego spustowi zanieczyszczeń unoszących się na powierzchni ścieków.

DN-2P budowa

2.2  Sposoby odbioru ścieków

Sklarowana warstwa powierzchniowa ścieków jest odbierana przez koryto spustowe i odprowadzana elastycznym wężem mocowanym do króćca spustowego koryta dekantera.

Odpływ grawitacyjny

DNP - odpływ grawitacyjny

Do spustu może być wykorzystywany elastyczny przewód spustowy (rysunek powyżej) lub sztywny przewód z rur stalowych z odpowiednimi kołnierzami obrotowymi (rysunek poniżej).

Sztywny przewód spustowy

DN - sztywny przewód spustowy

Sztywny przewód spustowy może być jednoczęścowy lub dwuczęścowy (łamany). Wykonanie dwuczęściowe umożliwia  współprace z przegubowym lub rolkowym układem stabilizacji położenia.Przy braku możliwości spustu grawitacyjnego przewód odprowadzający ścieki można podłączyć do pompy zewnętrznej. Pompa powinna mieć zdolność samozasysania jeżeli znajduje się powyżej poziomu roboczego ścieków.


Odpływ pompowy

DNP - ocdpływ pompowy

Ścieki mogą być również odbierane przy wykorzystaniu pompy zatapialnej instalowanej w miejsce króćca spustowego.  Koryto spustowe dekantera jest wtedy wyposażone w demontowalną flanszę (zamiast króćca spustowego) służącą do łatwego przygotowania pompy zatapialnej do montażu na korycie dekantera.

Odpływ pompowy za pomocą pompy zatapialnej

DNP - odpływ za pomocą pompy zatapialnej

Przy doborze pompy do pracy w układzie jak na rysunku jak wyżej, należy zwracać uwagę na możliwość pracy pompy w pozycji odwróconej ("do góry nogami"). Wydajność dekantera jest limitowana głównie wydajnością pompy, która nie powinna przekraczać maksymalnej wydajności dekantera.


2.3  Regulacja spustu ścieków

Wydajność spustu reguluje się poprzez odpowiednie ustawienie głębokości zanurzenia krawędzi przelewu koryta spustowego za pomocą śrub regulacyjnych oraz zmiany stopnia zamknięcia zasuwy na rurociągu odprowadzającym ścieki.3.  Dane techniczne

3.1  Dekantery pływakowe ze spustem grawitacyjnym

Parametr Wielkość dekantera  DN-P Jedn.
60 75 90 100 110 125* 135* 150* 200*
Średnica wewn. przewodu spustowego 60 75 90 100 110 125 135 150 200 mm
Wydajność porównawcza** 40 70 105 130 160 220 260 325 605 m3/h
Wymiary przelewu koryta spustowego 800 x 800 mm
Wymiary zewnętrzne dekantera 1005x2025 (2P)   2025x2025 (4P)  
Zanurzenie pływaków 145 (2P)   100 (4P) mm
Masa dekantera z pływakami 145 (2P)   205 (4P) kg
Stabilizacja pływaków P - przegubowa    R - rolkowa  
Rozstaw osi rur prowadnic rolkowych 1110 mm

*   Dekantery wykonywane tylko na specjalne zamówienie.
** Wydajność porównawcza dla węża PCV, długości 3 m, przy stałej różnicy poziomów 2 m i swobodnym wypływie.
Dla bezpieczeństwa pracy oczyszczalni oraz bezproblemowej eksploatacji dekantera należy stosować zasuwę na wylocie węża. Powyższe dane należy uściślić i zaktualizować w oparciu o informacje na stronie www.biox.pl.

Wydajność całkowita dekantera zależy przede wszystkim od:
-  wielkości i ustawień dekantera,
-  długości i średnicy węża spustowego,
-  różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków,
-  stopnia otwarcia zasuwy wylotowej.


3.2  Dekantery pływakowe z pompą

Parametr Wielkość dekantera  DN-P Jedn.
60* 75 90* 100 110
Średnica wewnętrzna przewodu tłocznego pompy 60 75 90 100 110 mm
Typ pompy MSV50 MSV80 -
Wydajność nominalna pompy Qn 20 - 27 29 - 62 m3/h
Wydajność maksymalna pompy Qmax 38 - 56 61 - 124 m3/h
Wymiary zewnętrzne dekantera 1005x2025 (2P)   2025x2025 (4P) mm
Zanurzenie pływaków 145 (2P)   100 (4P) mm
Masa dekantera z pompą 145 (2P)   205 (4P) kg
Stabilizacja pływaków P - przegubowa    R - rolkowa -
Rozstaw osi rur prowadnic rolkowych 1110 mm

*   Dekantery zalecane do współpracy z pompami NSV50 i MSV80.
Dla bezpieczeństwa pracy oczyszczalni oraz bezproblemowej eksploatacji dekantera należy stosować zasuwę na wylocie węża. Powyższe dane należy uściślić i zaktualizować w oparciu o informacje na stronie www.biox.pl.

Wydajność całkowita dekantera z pompą zależy przede wszystkim od:
-  wydajności pompy,
-  wielkości i ustawienia dekantera,
-  długości i średnicy węża spustowego,
-  różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków,
-  stopnia otwarcia zasuwy wylotowej.


3.2    Wymiary gabarytowe

DN - wymiary

4.  StabIlizacja pływaków

Pływaki dekantera otaczają symetrycznie koryto spustowe i przy prawidłowo dobranym i ułożonym wężu spustowym zapewniają jego poziome położenie. Dekanter może unosić się swobodnie na powierzchni zbiornika w zakresie ograniczonym jedynie przewodem spustowym lub dodatkowymi linkami ustalającymi instalowanymi w razie potrzeby.5.  Uwagi eksploatacyjne

5.1  Montaż

Do montażu i późniejszej obsługi dekanterów należy stosować żurawie o odpowiednim udźwigu i wysięgu, np.:  żuraw typu ZKM150/1500.

DNP - montaż na stanowisku roboczym

5.2   Wydajność

Przy szacowaniu wydajności spustu dekantera należy uwzględnić czynniki mające bezpośredni wpływ na wydajność: wielkość koryta, średnicę i długość węża spustowego oraz różnicę poziomów wlotu i wylotu ścieków z węża spustowego.5.3   Deflektor

Pływaki pełniące jednocześnie rolę deflektora są zanurzone na określoną głębokość (wymiar B na rys. 2.1).
Pływaki dekantera bez założonego węża są zanurzone na 120 +/- 10 mm.  W rzeczywistych warunkach należy uwzględnić wzrost zanurzenia pochodzący od ciężaru węża spustowego. Orientacyjne zanurzenie pływaków w mm można obliczyć według wzoru:

B = 120 + 0,7 ciężaru węża w kG

Zanurzenie pływaków pracujących jako deflektor wynoszące 120-150 mm jest optymalne dla większości rodzajów ścieków. W przypadkach kiedy wymagane jest inne zanurzenie pływaków należy zaznaczyć to w zamówieniu.5.4   Wąż spustowy

Wąż spustowy musi zapewniać swobodę ruchu dekantera w pełnym zakresie roboczym.
Optymalnie dobrany wąż powinien być:

- jak najkrótszy, ale umożliwiający prawidłowe ułożenie w całym zakresie pracy,
- poprowadzony tak, aby obciążać dekanter tylko siłą pionową
- podłączony tak, aby nie powodować naprężeń i wyłamywania w miejscach podłączeń do króćców
- odporny na ciśnienie (podciśnienie dla węża) panujące na dnie zbiornika

Węże spustowe do dekanterów, zwłaszcza o średnicy 100 mm i powyżej, powinny być wyposażone w zasuwę na wylocie. Odpowiednie sterowanie pracą zasuwy i dekantera pozwala uniknąć sytuacji, kiedy po zakończeniu odbioru ścieków wąż spustowy wypełni się powietrzem. Duża wyporność pustego węża powoduje tendencję do jego wypływania na powierzchnię i w niektórych przypadkach może zakłócać pracę dekantera lub nawet uszkodzić sam wąż.

Uwaga:
zasuwa na wylocie pozwala zapobiec niechcianemu, niekontrolowanemu spustowi ścieków w przypadku uszkodzenia (perforacji lub urwania) węża.

Obciążenie od węża podczepionego do koryta spustowego nie powinno przekraczać 50kG, maksymalna waga węża z pompą to 150 kG.

Wykaz producentów węży spustowych:

1. "Gamrat" Jasło, tel. 13 4463071
2. "Madejski" Kraków, tel. 12 6839664
3. "Kuma" Biadki, tel. 62 7224543
4. "Rondo" Tychy, tel. 32 2192823
5. "Variant" Kraków, tel. 12 6364060
6. "Venture Industries" Kiełpin k. Łomianek, tel. 22 7512031

Na przykład: odmiana "Agro"  lub "Eko" (bardziej giętki) o średnicy wewn. 90  lub 110mm  produkcji "Gamrat" Jasło lub ich odpowiedniki innych firm.


5.4   Warunki zimowe

W okresie zimowym, na niektórych obiektach, może dojść do znacznego wychłodzenia ścieków. W przypadku możliwości oblodzenia koryta spustowego utrudniającego odprowadzanie ścieków, należy przewidzieć sposób jego usuwania (np.: zlewanie wodą, miejscowe podgrzewanie, …) lub awaryjny spust alternatywny z pominięciem dekantera.
Przegubowy układ stabilizacji jest odporny na oblodzenie. W przypadku rolek można zamontować je w pozycji odwrotnej (rolki znajdują się pod powierzchnią ścieków), co w większości wypadków pozwala na pracę w warunkach oblodzenia.


6.  Nowości

05.2010     dekanter DN 90-125
08.2010     całkowicie kwasoodporna konstrukcja dekantera
08.2010     dekanter DN 150-200
06.2011     flansza podłączeniowa7.  Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału lub w razie konieczności mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów pochodzących z importu.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl


8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Składając zamówienie na dekantery należy podać symbol określający::

Rodzaj dekantera:
DN - dekanter z nieruchomym korytem na pływakach swobodnie pływających.

Wielkość:
90-200

Wyposażenie dodatkowe:
P - podpory z podaniem wymaganego wymiaru H w cm


na przykład : DN 110 P150  - oznacza dekanter z korytem spustowym o wymiarach 700x700 mm,  z króćcem na wąż spustowy o średnicy wewnętrznej 110 mm, na pływakach o wymiarze zewnętrznym 1800 mm, z podporami wydłużonymi do 150 cm poniżej spodu pływaków.

8.2  Sposób zamawiania

Termin realizacji

W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu wykonania dłuższego niż 2 tygodnie, przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może być wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobami. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.


9.  Karta katalogowa


DN karta katalogowa

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.DN - karta katalogowa10.  Rysunki CAD

    Aby ściągnąć rysunek dekantera w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej.
 

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Dekanter  DN 90-200 rysunki rzuty rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP


11.  Referencje

Mapa lokalizacji firm, które zakupiły dekantery produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji firm.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.12. Zdjęcia

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia

( kliknij na ikonie powyżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash)

Do wyświetlenia galerii zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera.
Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć zdjęcia w prostej przeglądarce zdjęć.

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia