OFERTA  >  Mieszadła  >  mieszadła śmigłowe

UM - mieszadło śmigłowe

Spis treści


1.        Wstęp
2.        Zastosowanie
3.        Charakterystyka
4.        Opis budowy i zasada działania
5.        Dane techniczne
5.1      Parametry eksploatacyjne
5.2      Silniki mieszadeł
6.        Stabilizacja pływaków
6.1      Układ przegubowy
6.2      Prowadnice rolkowe
7.        Wykresy hydrodynamiczne
8.        Przykład usytuowania mieszadła
9.        Nowości
10.      Cennik
11.      Zamawianie
11.1    Oznaczenia
11.2    Sposób zamawiania i odbioru
12.      Karta katalogowa
13.      Rysunki CAD
14.      Referencje
15.      Zdjęcia
1.  Wstęp

Oferta produkcyjna zakładu obejmuje dwa typy urządzeń do mieszania ścieków : mieszadła śmigłowe zatapialne BIOX MZ i MK oraz mieszadła śmigłowe BIOX MP z zespołem napędowym położonym ponad powierzchnią, pzeznaczone do mieszania cieczy zwłaszcza przy cyrkulacji pionowej.
2.  Zastosowanie

Mieszadła śmigłowe BIOX MP  są wykorzystywane m.in. do :
- mieszania ścieków w komorach nitryfikacji i denitryfikacji w biologicznych oczyszczalniach ścieków ( zastępują wirownice, mieszadła mechaniczne, mieszadła zatapialne ... )
- wspomagania urządzeń natleniających i mieszających w przypadkach zbyt słabej hydrauliki ( np.: aeratorów powierzchniowych i szczotek, przy pracy, których często powstają martwe strefy )
- poprawienie efektów natleniania rusztów napowietrzających i dyfuzorów ....
- homogenizacji cieczy
3.  Charakterystyka

  Doświadczenia nabyte podczas eksploatacji urządzeń natleniająco-mieszających BIOX NS pokazały, że na wielu obiektach, do skutecznego mieszania ścieków nie jest konieczne stosowanie drogich i trudnych w eksploatacji mieszadeł zatapialnych. Proces mieszania może być realizowany za pomocą mieszadeł śmigłowych z zespołem napędowym położonym ponad powierzchnią wody. Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje, szereg korzystnych cech :

- brak konieczności stosowania prowadnic do opuszczania mieszadeł
- duża niezawodność i łatwość dozoru - silnik nie jest narażony na bezpośrednie działanie wody
- remont można wykonać w każdych warunkach - pompa nie ma skomplikowanych i drogich uszczelnień ( np.: uszczelnień czołowych lub dławic ), do napędu wykorzystano ogólnodostępne silniki elektryczne w wykonaniu standardowym
- skuteczna praca w warunkach zimowych, nawet przy całkowitym oblodzeniu powierzchni wody
- niski koszt zakupu i serwisu (wszystkie podzespoły są polskiej produkcji)

W niektórych sytuacjach warunki lokalne mogą utrudnić zastosowanie konkretnego typu mieszadeł. Główne przeciwwskazania dla stosowania mieszadeł BIOX MP to :
- zbiorniki płytkie lub o dużej powierzchni w stosunku do objetośći, na których trudno wywołać cyrkulację pionową.
- ścieki mające skłonności do nadmiernego pienienia się w komorze mieszania ( piana > 0,5m - niezbędne jest bardzo staranne zabezpieczenie skrzynki podłączeniowej silnika elektrycznego przed przenikaniem piany do jej wnętrza ).
4.  Opis budowy i zasada działania

Mieszadła śmigłowe BIOX MP skonstruowano na bazie zespołów pompowych stosowanych w natleniaczach strumienicowych typu BIOX NS. Podstawowymi elementami mieszadła są pompa śmigłowa oraz króciec wylotowy. Pompa przetłacza wodę, która dostaje się do wnętrza urządzenia przez otwory znajdujące się pod kapturem wlotowym, chroniącym przed oblodzeniem i zasysaniem powietrza. Przetłaczana woda wyrzucana jest z dużą prędkością w żądanym kierunku.

UM - zasada działania

    Kąt wylotu strumienia cieczy zależy od nachylenia króćca wylotowego oraz usytuowania urządzenia mieszającego. Króciec wylotowy może być nachylony w stosunku do poziomu pod kątem : 15, 30, 45 lub 90o (wykonanie standardowe - inne kąty na specjalne zamówienie). Po zamocowaniu mieszadła na stanowisku roboczym istnieje dodatkowo możliwość obrotu króćca wylotowego co 15o względem osi pionowej.


UM - kąty nachylenia dysz

Możliwość doboru mocy mieszadła oraz dowolnego kąta wylotu strumienia w kierunku pionowym i poziomym pozwala na optymalny dobór i wymieszanie cieczy niemal we wszystkich typach komór ( szczególnie dobre efekty osiąga się przy mieszaniu zawartości komór i rowów cyrkulacyjnych ).

UM - głębokość mieszania


5.  Dane techniczne


5.1  Parametry eksploatacyjne

  Parametr Symbol mieszadła Jedn.
MP 05 MP 15 MP 30
  Moc 0,5 1,5 3,0 kW
  Kąt nachylenia wylotu 15 - 90 stopnie
  Zdolność mieszania 80-50 150-100 300-220 m3
  Ekonomia mieszania 5 - 8 W / m3
  Min głębokość zbiornika 0,8 - 2,0 0,8 - 2,5 0,8 - 3,0 m
  Masa bez pływaków 45 55 68 kg
  Masa pływaków 52 52 52 kg

   Podane wielkości ekonomii i zdolności mieszania mieszadeł ( kąty 15, 30, 45o ), określono dla mieszadeł pracujących w komorach zbliżonych kształtem do rowów cyrkulacyjnych przy wymuszeniu cyrkulacji poziomej i założeniu minimalnej prędkości 0,15 m/s . Parametry dla mieszadła o kącie pochylenia króćca wylotowego 90o wyznaczono w komorze cylindrycznej przy wymuszeniu cyrkulacji pionowej. Wielkości przytoczone w tabeli służą jedynie do wstępnego doboru mieszadeł.5.2  Silniki mieszadeł

Mieszadło Silnik mieszadła
Symbol Moc (kW) Symbol Moc (kW) Prąd (A) Obroty (1/min) Masa (kg)
MP 05 0,5 4SKg 100L - 8A 0,75 2,2 710 29,0
MP 15 1,5 4SKg 100L - 4A 2,2 4,9 1420 30,5
MP 30 3,0 4SKg 112M - 4 4,0 8,3 1445 43,5

6.  Stabilizacja pływaków

Układ stabilizacji pływaków umożliwia pracę mieszadeł przy dowolnych wahaniach poziomu cieczy. Urządzenie w tej wersji składa się z zespołu dwóch pływaków, do których zamocowane jest mieszadło. Odmiana pływająca jest mocowana do pomostu za pośrednictwem prowadnic rolkowych lub przegubowego układu stabilizującego poziome położenie pływaków .

mieszsdło śmigłowe na pływakach


6.1  Układ przegubowy

Różnica wahań poziomów cieczy jest dowolna i zależy tylko od długości (L) przegubów. Dla urządzeń produkowanych seryjnie długość przegubów wynosi 1 m, a maksymalne wahania poziomu cieczy 0,7 m. Na życzenie zamawiającego, mogą być wykonane przeguby o dowolnej długości. W przypadku różnicy poziomów mniejszych niż 0,7 m przeguby można skrócić do długości L = 2 x różnica poziomów.
    Prawidłowa praca mieszadła jest możliwa w zakresie kątów pochylenia przegubów od 0 do 45o (rysunek nr 2) . Przekroczenie kąta 45o podczas pracy urządzenia, może powodować nadmierne zanurzenie pływaków na skutek reakcji od wyrzucanej przez mieszadło wody.

mieszadło śmigłowe - układ przegubowy


6.2  Prowadnice rolkowe

Istnieje możliwość wykonania pływaków przystosowanych do pracy na prowadnicach rolkowych. Pływaki przemieszczają się tylko w pionie. Stosowane powinny być tam gdzie jesteśmy ograniczeni małymi wymiarami zbiornika lub gdy wahania poziomu ścieków są duże. Prowadnice nie powinny być stosowane w przypadkach możliwości obmarzania rur prowadzących.
Pozostałe parametry techniczne i eksploatacyjne, takie jak : wymiary przyłączeniowe, zasady umiejscowienia i doboru ... są takie same jak dla natleniaczy BIOX NS.
7.  Wykresy hydrodynamiczne

Do projektowania pomocne będą wykresy hydrodynamiczne mieszadeł. W zależności od warunków lokalnych należy uwzględnić czynniki mające wpływ na parametry hydrauliczne. Najważniejsze z nich to : kształt i wielkość komory, chropowatość ścian, moc i usytuowanie mieszadeł, kąt pochylenia króćca wylotowego, gęstość cieczy itp..

UM - wykresy hydrodymaniczne

Odmienna hydrodynamika mieszadeł BIOX UM w porównaniu mieszaniem za pomocą urządzeń natleniająco-mieszających wynika z faktu, że dla mieszadeł BIOX UM na strumień wyrzucanej cieczy nie oddziaływuje siła skierowana ku powierzchni, pochodząca od ruchu unoszącego pęcherzyków powietrza. Strumień wody wyrzucanej z króćca może więc osiągać dużo większe głębokości.
8.  Przykład usytuwania mieszadła

Przykład komory mieszanej za pomocą mieszadła z pionowym wylotem (np.: BIOX MP15-90S).
Cyrkulacja pionowa.

UM - cyrkulacja pionowa

9. Nowości

02.1999      wprowadzono do produkcji mieszadło o mocy 1,5kW ( MP 15 )
05. 2000     wprowadzono do produkcji mieszadło o mocy 0,5kW ( MP 05 )
10. CENNIK

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów dostarczanych przez naszych poddostawców.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl11.  ZAMAWIANIE

11.1  Oznaczenia

Składając zamówienie na mieszadła należy podać symbol określający:

1. wielkość mieszadła :  MP 05, MP 15 lub MP 30 ( moc 0,5 ; 1,5 lub 3,0 kW)
2. kąt pochylenia króćca :  15, 30, 45 lub 90o
3. wersje wykonania :   S - stacjonarna lub  P - na pływakach


na przykład :

BIOX UM 15-90P - oznacza mieszadło śmigłowe o mocy 1,5 kW,  o kącie pochylenia króćca wylotowego 90o (pionowy), na pływakach stabilizowanych przegubami.11.2  Sposób zamawiania i odbioru

Wymagane dokumenty.

W celu złożenia zamówienia należy przesłać oryginały dokumentów :

1. Zamówienie z podaniem symboli urządzeń
2. Szkic usytuowania urządzeń ( ksero z projektu lub odręczny zwymiarowany szkic), jeżeli zamawiający chce sprawdzenia poprawności doboru i usytuowania urządzeń.

Termin wykonania.

W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu realizacji dłuższego niż 2 tygodnie, przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem na konto ZUN "BIOX" po otrzymaniu zamówionych urządzeń i faktury.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może byc wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobani. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.
12.  Karta katalogowa

UM - karta katalogowa

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na obrazie karty powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie PDF obok.UM - karta katalogowa w formacie .pdf

13.  Rysunki CAD

    Aby ściągnąć rysunek natleniacza strumienicowego w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Mieszadło śmigłowe rzuty wersja stacjonarna rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP


14. Referencje

Mapa lokalizacji, które zakupiły mieszadła pionowe produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.15. Zdjęcia


UM - mieszadło śmigłowe na pływakach