OFERTA  > Dekantery  >  z nieruchomym korytem spustowymDN - dekanter pływający


DN -  dekanter z nieruchomym korytem spustowym


Spis treści


1.        Zastosowanie
2.        Budowa
2.1      Budowa dekantera
2.2      Sposoby odbioru ścieków
2.3      Podpory pływaków
2.4      Regulacja spustu
3.        Dane techniczne
3.1      Parametry techniczne
3.2      Wymiary gabarytowe
4.        Stabilizacja pływaków
5.        Uwagi eksploatacyjne
5.1      Montaż
5.2      Wydajność
5.3      Deflektor
5.4      Wąż spustowy
5.5      Warunki zimowe
6.        Nowości
7.        Cennik
8.        Zamawianie
8.1      Oznaczenia
8.2      Sposób zamawiania
9.        Karta katalogowa
10.      Rysunki CAD
11.      Referencje
12.      ZdjęciaDEKANTERY DN


1.  Zastosowanie


Dekantery (koryta spustowe) pozwalają na okresowy lub ciągły spust sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków w oczyszczalniach pracujących w systemie sekwencyjnym lub ciągłym. Na niektórych obiektach zastosowanie koryt spustowych pozwala na rezygnację z budowy lub eksploatacji osadników wtórnych. Urządzenia montuje się na pływakach, pozwalających na pracę przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków.

Szeroki i symetryczny rozstaw pływaków dekanterów DN stabilizuje je samoczynnie i pozwala na swobodne unoszenie się na powierzchni zbiornika w granicach zasięgu przewodu spustowego lub linek ustalających.2.  Budowa

 
2.1  Budowa dekantera

Dekantery typu DN składają się z koryta spustowego oraz pływaków utrzymujących poziome położenie oraz stałe zanurzenie przelewu względem poziomu ścieków. Pływaki otaczające pierścieniem koryto spustowe pełnią dodatkowo rolę deflektora zapobiegającego spustowi zanieczyszczeń unoszących się na powierzchni ścieków.

DN - budowa

2.2  Sposoby odbioru ścieków

Sklarowana warstwa powierzchniowa ścieków jest odbierana przez koryto spustowe i odprowadzana elastycznym wężem mocowanym do króćca spustowego koryta dekantera.

Odpływ grawitacyjny

DNP - odpływ grawitacyjny

Do spustu może być wykorzystywany elastyczny przewód spustowy (rysunek powyżej) lub sztywny przewód z rur stalowych z odpowiednimi kołnierzami obrotowymi (rysunek poniżej). Sztywny przewód spustowy może być stosowany dla dekanterów DN125-200.

Sztywny przewód spustowy

DN - sztywny przewód spustowy


Przy braku możliwości spustu grawitacyjnego przewód odprowadzający ścieki można podłączyć do pompy zewnętrznej. Pompa powinna mieć zdolność samozasysania jeżeli znajduje się powyżej poziomu roboczego ścieków.


Odpływ pompowy

DNP - ocdpływ pompowy

Ścieki mogą być również odbierane przy wykorzystaniu pompy zatapialnej instalowanej w miejsce króćca spustowego.  Koryto spustowe dekantera jest wtedy wyposażone w demontowalną flanszę (zamiast króćca spustowego) służącą do łatwego przygotowania pompy zatapialnej do montażu na korycie dekantera.

Odpływ pompowy za pomocą pompy zatapialnej

DNP - odpływ za pomocą pompy zatapialnej

Przy doborze pompy do pracy w układzie jak na rysunku jak wyżej, należy zwracać uwagę na możliwość pracy pompy w pozycji odwróconej ("do góry nogami").

DN - odpływ pompowy górny

Przy doborze pompy do pracy w układzie jak na rysunku wyżej, należy zwracać uwagę na zapewnienie odpowiednich warynków chłodzenia pompy, które może być realizowane przez odpowiednie zanurzenie pompy lub samochłodzenie czynnikiem pompowanym.

Wydajność dekantera jest limitowana głównie wydajnością pompy, która nie powinna przekraczać maksymalnej wydajności dekantera.
2.3  Podpory pływaków

Podpory pływaków stosuje się w przypadkach kiedy zachodzi możliwość załamania lub uszkodzenia węża po opadnięciu dekantera poniżej dopuszczalnego dolnego położenia roboczego.
Zastosowanie podpór pozwala też na opróżnienie zbiornika ze ścieków bez konieczności demontażu dekantera.

Górny poziom roboczy

DN - dekanter z podporami

Dolny dopuszczalny poziom roboczy

DN - dekanter z podporami

Potrzebę stosowania podpór można wstępnie oszacować znając wahania głębokości roboczej oraz promień zgięcia węża (tabela 3.1). Na życzenie zamawiającego mogą być wykonane podpory o dowolnej długości (wymiar H). W przypadku wysokości H większej niż podana w tabeli 3.1 rozstaw podpór jest odpowiednio większy w celu zachowania stateczności podparcia dekantera (rysunek poniżej).

DN - dekanter z podporami

Podpory mogą być też wykorzystywane do ograniczania dolnego poziomu spustu ścieków (rysunek powyżej). Po oparciu się podpór o dno zbiornika i spadku poziomu ścieków do wysokości krawędzi przelewu koryta, spust ścieków zostanie samoczynnie przerwany.

Podpory mogą być w każdej chwili w łatwy sposób zdemontowane lub skrócone (dowolne zmniejszenie wymiaru H).2.4  Regulacja spustu ścieków

Wydajność spustu reguluje się poprzez odpowiednie ustawienie głębokości zanurzenia krawędzi przelewu koryta spustowego za pomocą śrub regulacyjnych oraz zmiany stopnia zamknięcia zasuwy na rurociągu odprowadzającym ścieki.3.  Dane techniczne

3.1  Parametry techniczne

Parametr Wielkość dekantera  DN Jednostki
90 100 110 125 150 200
Wydajność * 62 74 95 125 168 280 m3/h
Wymiar koryta spustowego 560 600 640 700 800 1000 mm
Średnica wewnętrzna węża spustowego 90 100 110 125 150 200 mm
Ciężar właściwy węża spustowego ** 2,06 2,50 2,91 3,40 5,00 7,56 kG/m
Promień zgięcia (w temp 21-25oC) ** 450 500 550 625 750 1000 mm
Średnica zewnętrzna pływaków 1700 1700 1740 1800 1900 2100 mm
Długość podpór  (wymiar H na rys. 2.3) 750 800 850 925 1050 1300 mm
Masa koryta spustowego z dźwigarem 33 35 37 39 43 47 kg
Masa pływaków z łącznikami 108 108 109 109 110 110 kg
Masa całkowita dekantera 141 143 146 148 153 157 kg

*  wydajność maksymalna dekanterów podana w tabeli została określona dla spustu grawitacyjnego i różnicy poziomów 2m przy długości węża 3m.
**  wartości orientacyjne podane dla węża ARGO typ 2 - średni, produkcji Gamrat.

Wydajność całkowita dekantera zależy głównie od:
-  wielkości i ustawień dekantera
-  różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków
-  długości i średnicy węża spustowego3.2    Wymiary gabarytowe

DN - wymiary gabarytowe

4.  StabIlizacja pływaków

Pływaki dekantera otaczają symetrycznie koryto spustowe i przy prawidłowo dobranym i ułożonym wężu spustowym zapewniają jego poziome położenie. Dekanter może unosić się swobodnie na powierzchni zbiornika w zakresie ograniczonym jedynie przewodem spustowym lub dodatkowymi linkami ustalającymi instalowanymi w razie potrzeby.5.  Uwagi eksploatacyjne

5.1  Montaż

Do montażu i późniejszej obsługi dekanterów należy stosować żurawie o odpowiednim udźwigu i wysięgu, np.:  żuraw typu ZKM150/1500.

DNP - montaż na stanowisku roboczym

5.2   Wydajność

Przy szacowaniu wydajności spustu dekantera należy uwzględnić czynniki mające bezpośredni wpływ na wydajność: wielkość koryta, średnicę i długość węża spustowego oraz różnicę poziomów wlotu i wylotu ścieków z węża spustowego.5.3   Deflektor

Pływaki pełniące jednocześnie rolę deflektora są zanurzone na określoną głębokość (wymiar B na rys. 2.1).
Pływaki dekantera bez założonego węża są zanurzone na 120 +/- 10 mm.  W rzeczywistych warunkach należy uwzględnić wzrost zanurzenia pochodzący od ciężaru węża spustowego. Orientacyjne zanurzenie pływaków w mm można obliczyć według wzoru:

B = 120 + 0,7 ciężaru węża w kG

Zanurzenie pływaków pracujących jako deflektor wynoszące 120-150 mm jest optymalne dla większości rodzajów ścieków. W przypadkach kiedy wymagane jest inne zanurzenie pływaków należy zaznaczyć to w zamówieniu.5.4   Wąż spustowy

Wąż odprowadzający ścieki powinien być tak dobrany i ułożony aby zapewnić swobodę ruchu dekantera w zakresie roboczym oraz nie powodować przechylania dekantera. Optymalnie dobrany wąż powinien być:
-  jak najkrótszy i ułożony jak najbardziej pionowo (usytuowanie dekantera bezpośrednio nad kołnierzem rurociągu odbierającego ścieki).
-  jak najbardziej elastyczny (wąż zbyt sztywny może powodować przechylanie dekantera niezależnie od jego ułożenia).
- jak najlżejszy


Wykaz producentów węży spustowych:

1. "Gamrat" Jasło, tel. 13 4463071
2. "Madejski" Kraków, tel. 12 6839664
3. "Kuma" Biadki, tel. 62 7224543
4. "Rondo" Tychy, tel. 32 2192823
5. "Variant" Kraków, tel. 12 6364060
6. "Venture Industries" Kiełpin k. Łomianek, tel. 22 75120315.5   Warunki zimowe

W okresie zimowym, na niektórych obiektach może dojść do znacznego wychłodzenia ścieków. W przypadku możliwości oblodzenia koryta spustowego utrudniającego odprowadzanie ścieków, należy przewidzieć sposób jego usuwania (np.: zlewanie wodą lub miejscowe podgrzewanie).6.  Nowości

05.2010     dekanter DN 90-125
08.2010     całkowicie kwasoodporna konstrukcja dekantera
08.2010     dekanter DN 150-200
06.2011     flansza podłączeniowa7.  Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem aktualny cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału lub w razie konieczności mają miejsce jedynie drobne korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów pochodzących z importu.
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Składając zamówienie na dekantery należy podać symbol określający::

Rodzaj dekantera:
DN - dekanter z nieruchomym korytem na pływakach swobodnie pływających.

Wielkość:
90-200

Wyposażenie dodatkowe:
P - podpory z podaniem wymaganego wymiaru H w cm


na przykład : DN 110 P150  - oznacza dekanter z korytem spustowym o wymiarach 700x700 mm,  z króćcem na wąż spustowy o średnicy wewnętrznej 110 mm, na pływakach o wymiarze zewnętrznym 1800 mm, z podporami wydłużonymi do 150 cm poniżej spodu pływaków.

8.2  Sposób zamawiania

Termin realizacji

W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu wykonania dłuższego niż 2 tygodnie, przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może być wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobami. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.


9.  Karta katalogowa


DN karta katalogowa

Aby obejrzeć kartę katalogową w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.DN - karta katalogowa10.  Rysunki CAD

    Aby ściągnąć rysunek dekantera w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej.
 

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Dekanter  DN 90-200 rysunki rzuty rysunki DWG rysunki PDF archiwum ZIP


11.  Referencje

Mapa lokalizacji firm, które zakupiły dekantery produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji firm.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.12. Zdjęcia

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia

( kliknij na ikonie powyżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash)

Do wyświetlenia galerii zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera.
Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć zdjęcia w prostej przeglądarce zdjęć.

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia