OFERTA  > Dekantery  > jednopływakowy
DP - dekanter pływakowy pompowy

DJ - dekanter jednopływakowySpis treści


1.        Zastosowanie
2.        Budowa
2.1      Budowa dekantera
2.2      Regulacja wydajności
3.        Dane techniczne
3.1      Dekanter z króćcem
3.2      Dekanter z pompą
4.        Stabilizacja pływaka
4.1      Przeguby stabilizujące
4.2      Rolki stabilizujące
5.        Uwagi eksploatacyjne
6.        Nowości
7.        Cennik
8.        Zamawianie
8.1      Oznaczenia
8.2      Sposób zamawiania
9.        Karta katalogowa
10.      Rysukni CAD
11.      Referencje
12.      Zdjęciadekantery jednopływakowe (DJ)


1.  Zastosowanie

Dekantery jednopływakowe służą odbioru sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków w małych i średnich oczyszczalniach pracujących w systemie sekwencyjnym. Na niektórych obiektach zastosowanie dekanterów pompowych pozwala na rezygnację z budowy osadników wtórnych. Urządzenia są montowane na pływakach pozwalających na pracę przy dowolnych wahaniach poziomu ścieków.2.  Budowa

2. 1  Budowa dekantera

Dekanter jednopływakowy typu DJ składa się z pływaka z króćcem spustowym lub pompą zatapialną.
Odbiór sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków odbywa się za pośrednictwem kolektora ssącego będącego integralną częścią pływaka dekantera.
Otwór ssący kolektora znajduje się na stałej głębokości poniżej powierzchni ścieków. Głębokość zanurzenia kolektora ssącego jest standardowa i wynosi około 200 mm. W wykonaniach specjalnych głębokość zanurzenia kolektora może być ustalana według wymagań zamawiającego.
Duża powierzchnia otworu wlotowego kolektora zapewnia małe prędkości napływu, zapobiegając zasysaniu zanieczyszceń powierzchniowych lub osadu czynnego.

Dekanter jednopływakowy DP - budowa

Uchwyt zaczepowy na górnej powierzchni pływaka służy do zamocowania linki żurawika podczas demontażu  lubopuszczania dekantera do położenia roboczego za pomocą żurawika obsługowego. Ze względów bezpieczeństwa oraz wygody obsługi zaleca się aby dekanter był na stałe podpięty do linki żurawika.


2.2  Regulacja wydajności spustu

Wydajność odpływu reguluje się poprzez zmianę wydajności pompy lub regulację stopnia otwarcia zasuwy na wylocie węża spustowego.


3.  Dane techniczne


3.1  Dekanter z przewodem spustowym

DP - dekanter z króćcem

Wielkość dekantera
(DN przyłącza na przewód spustowy)
Dekantery z przewodem spustowym DJ Jednostki
50 65 80 90 100 110 125
Średnica wewnętrzna sztywnego przewodu spustowego 50 65 80 90 100 110 125 mm
Średnica wewnętrzna giętkiego węża spustowego PCV (dw) 60 75 90 100 110 125 135 mm
2,5' (63,5) 3' (76,2) 3,5' (89) 4'(102) - 5' (127) - cal
(mm)
Wydajność porównawcza (Qp) * 40 70 105 130 160 220 260 m3/godz.
Średnica pływaka (D) 640 - 800 mm
Głębokość zanurzenia pływaka 150 - 200 mm
Masa dekantera (bez węża) 75 - 120 kg
Stabilizacja pływaka P - przegubowa  lub  R - rolkowa  
Rozstaw rur prowdnic rolkowych 350 mm

* Wydajność porównawczą określono dla węża PCV, długości 3 m, przy stałej różnicy poziomów 2 m i swobodnym wypływie. Dla węży sztywnych należy uwzględnić straty hydrauliczne wynikające z mniejszej średnicy wewnętrznej, innej długości, innego materiału (stal zamiast PCV) oraz czterech kolan.Służymy pomocą w razie konieczności wykonania stosownych obliczeń wydajności.
Dla bezpieczeństwa pracy oczyszczalni oraz bezproblemowej eksploatacji dekantera należy stosować zasuwę na wylocie węża.

Wydajność całkowita dekantera zależy przede wszystkim od:
-  wielkości i ustawień dekantera,
--  średnicy i długości węża spustowego,
  różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków,
-  stopnia otwarcia zasuwy na wylocie z węża spustowego.


3.2  DP - dekanter jednopływakowy z pompą zatapialną

DP - dekanter z pompą

Wielkość dekantera
(DN przyłącza na pompę)
Dekantery jednopływakowe z pompą DJ-MSV Jednostki
50 80
Średnica wewnętrzna przewodu tłocznego pompy (dw) 60 75 90 100 110 mm
2,5' (63,5) 3' (76,2) 3,5' (89) 4'(102) - cal (mm)
Typ pompy zatapialnej MSV50 MSV80 ---
Wydajność nominalna pompy (Qn) 20 - 27 29 - 62 m3/godz.
Wydajność maksymalna pompy (Qmax) 38 - 56 61 - 124 m3/godz.
Średnica pływaka (D) 640 - 800 800 mm
Głębokość zanurzenia pływaka (h) 200 - 130 220  
Minimalna głębokość czynna zbiornika 850 1000 mm
Masa całkowita dekantera (z pompą) 110 - 114 115 - 153 kg
Stabilizacja pływaka P - przegubowa  lub  R - rolkowa mm
Rozstaw osi rur prowdnic rolkowych 350 mm

Dla bezpieczeństwa pracy oczyszczalni oraz bezproblemowej eksploatacji dekantera należy stosować zasuwę na wylocie węża. Powyższe dane należy uściślić i zaktualizować w oparciu o informacje na stronie www.biox.pl

Wydajność całkowita dekantera z pompą zależy głównie od:
-  wydajnośći pompy,
-  wielkości i ustawień dekantera,
-  różnicy poziomów wlotu (poboru) i wylotu ścieków,
-  średnicy i długości węża spustowego,4.  Stablizacja pływakA

Dekanter może unosić się swobodnie na powierzchni zbiornika. Jego położenie jest wtedy ograniczone jedynie linkami ustalającymi lub długością i ułożeniem węża spustowego. Konstrukcja dekantera oraz odpowiednie usytuowanie środka wyporności i środka masy, utrzymują pływak w poziomym położeniu.
W przypadkach kiedy potrzebne jest ustalenie położenia dekantera w konkretnym miejscu na powierzchni zbiornika lub kiedy wymagana jest dodatkowa stabilizacja poziomego położenia pływaka (np. ze względu na oddziaływanie węża spustowego) można zastosować przegubowy (pantograficzny) lub rolkowy układ stabilizacji.


4.1    Przegubowy układ stabilizacji

Prosty i niezawodny układ stabilizacji stosowany tam gdzie nie ma ograniczeń w przestrzeni zabudowy dekantera.

Przegubowy układ stabilizacji

Długość przegubów w wykonaniu standardowym wynosi 1m. Na życzenie długość przegubów może być zwiększona do maksymalnie 2m


4.2    Rolkowy układ stabilizacji

W przypadkach kiedy zastosowanie pantografu jest niemożliwe (np.: przy dużych wahaniach poziomu ścieków i małej powierzchni zbiornika, niskim zadaszeniu, ...) można zastosować prowadnice rolkowe.

Rolkowy układ stabilizacji

Układ stabilizacji ograniczający ruch zbieracza tylko do kierunku pionowego.
Standardowe wykonanie mocowania górnego i dolnego (A = 500) ustala położenie osi rur prowadzących w odległości 500 mm od ściany. Na życzenie klienta odległość „A” może mieć inną, uzgodnioną z producentem wielkość (rysunek powyżej).
Konstrukcja rolek układu stabilizacji oraz górnego mocowania rur prowadnicy  pozwala na instalację i zdejmowanie zbieracza z rur prowadnicy bez wykonywania jakichkolwiek czynności demontażowych.
Prowadnic rolkowych nie zaleca się stosować w przypadkach kiedy istnieje możliwość znacznego oblodzenia rur prowadnic, co może prowadzić do blokowania przesuwu rolek. (patrz punkt 5.5 Warunki zimowe).


5.  Uwagi eksploatacyjne

5.1    Montaż

Montaż i póżniejszą obsługę dekantera najlepiej wykonać przy użyciu żurawia o udźwigu minimum 250 kG na wysiegu 1,2m, np. żurawia prostego typu ZKM250.

DP - montaż za pomocą żurawia

Dekanter powinien być podnoszony i instalowany na stanowisku roboczym w stanie zmontowanym (pływak z króćcem lub pompą i wężem spustowym).


5.2   Montaż we włazach

Instalacja dekantera w zakrytych zbiornikach odbywa się zazwyczaj przez włazy. W celu ustalenia wymaganych wymiarów minimalnych otworów można posiłkować się rysunkami i tabelą jak niżej.

Wymiary z rolkami


  Wymiary w mm
Średnica pływaka dekantera (D) 640 700 750 800
Odległóść do osi rur prowadnicy (B) 770 840 895 950
Odległóść osi rur prowadnicy od ściany (A) min 125
Rozstaw osi rur prowdnic rolkowych 350

Snandardowa odległóść rur prowadnicy od ściany zbiornika (wymiar A) wynosi 500 mm i zwykle zapewnia poprawną pracą dekantera. W przypadkach montażu prowadnic na pomostach lub we włazach wymiar A może zostać zmniejszony do 100 mm.


Montaż we włazach5.3   Wydajność

Przy szacowaniu wydajności spustu dekantera należy uwzglednić czynniki mające bezpośredni wpływ na wydajność: wielkość koryta, średnicę i długość węża spustowego, różnicę poziomów wlotu i wylotu ścieków z węża spustowego, ... .


5.4   Wąż spustowy

Wąż spustowy musi zapewniać swobodę ruchu dekantera w pełnym zakresie roboczym.
Optymalnie dobrany wąż powinien być:

- jak najkrótszy, ale umożliwiający prawidłowe ułożenie w całym zakresie pracy,
- poprowadzony tak, aby obciążać dekanter tylko siłą pionową
- podłączony tak, aby nie powodować naprężeń i wyłamywania w miejscach podłączeń do króćców
- odporny na ciśnienie (podciśnienie dla węża) panujące na dnie zbiornika

Węże spustowe do dekanterów, zwłaszcza o średnicy 100 mm i powyżej, powinny być wyposażone w zasuwę na wylocie. Odpowiednie sterowanie pracą zasuwy i dekantera pozwala uniknąć sytuacji, kiedy po zakończeniu odbioru ścieków wąż spustowy wypełni się powietrzem. Duża wyporność pustego węża powoduje tendencję do jego wypływania na powierzchnię i w niektórych przypadkach może zakłócać pracę dekantera lub nawet uszkodzić sam wąż.

Uwaga: zasuwa na wylocie pozwala zapobiec niechcianemu, niekontrolowanemu spustowi ścieków w przypadku uszkodzenia (perforacji lub urwania) węża.

Obciążenie od węża podczepionego do koryta spustowego nie powinno przekraczać 25 kG w stanie wynurzonym. Po zanurzeniu w ściekach obciążenie od węża jest mniejsze na skutek wyporności wody. W przypadku dekantera jednopływakowego z pompą zatapialną, obciążenie łączne nie powinno przekraczać 125kG (25kG wąż + 100kG pompa).

Wykaz producentów węży spustowych:

1. "Gamrat" Jasło, tel. 13 4463071
2. "Madejski" Kraków, tel. 12 6839664
3. "Kuma" Biadki, tel. 62 7224543
4. "Rondo" Tychy, tel. 32 2192823
5. "Variant" Kraków, tel. 12 6364060
6. "Venture Industries" Kiełpin k. Łomianek, tel. 22 7512031
7. :Tubes International" Warszawa, tel. 22 572 98 30

Na przykład: odmiana "Agro"  lub "Eko" (bardziej giętki) o średnicy wewn. 90  lub 110mm  produkcji "Gamrat" Jasło lub ich odpowiedniki innych firm.


5.5   Warunki zimowe

W okresie zimowym, na niektórych obiektach, może dojść do znacznego wychłodzenia ścieków po i oblodzenia układu stabilizacji dekantera.
Przegubowy układ stabilizacji jest odporny na oblodzenie.
Dla układu rolkowego może dojść do oblodzenia rur prowadnic utrudniającego ruch rolek.
W takim przypadku kątownik lączący rolki z pływakiem można zamontować je w pozycji odwrotnej (skierowany do dołu). Rolki znajdą się wówczas  pod powierzchnią ścieków, co w większości wypadków pozwala na niezakłóconą pracę w  warunkach oblodzenia.

Rolki_przy_oblodzeniu

Należy pamietać, że w przypadku możliwości oblodzenia powierzchni zbiornika należy przewidzieć możliwość spustu awaryjnego z pominięciem dekantera.6.  Nowości

05.1996     indukcyjne czyjniki położenia krańcowego w układzie podnoszenia przelewu
02.1997     rolkowy układ stabilizacji położenia pływaków
02.2010     dekanter KSR 110
08.2010     całkowicie kwasoodporna konstrukcja dekantera


7.  Cennik

Na życzenie przesyłamy e-mailem lub faksem cennik wyrobów. Aktualizacja cen odbywa się raz w roku. Nowe cenniki obowiązują od dnia 1 stycznia.  Pierwszego dnia każdego kwartału lub w razie konieczności mają miejsce edynie korekty cen wyrobów, wynikające głównie ze zmiany cen materiałów pochodzacych z importu.j
Aby wysłać prośbę o aktualny cennik wyrobów,  kliknij na ikonie lub adresie e-mail obok:  kliknij aby wysłać wiadomość e-mail  poczta@biox.pl


8.  Zamawianie

8.1  Oznaczenia

Składając zamówienie na dekantery należy podać symbol określający:

Rodzaj dekantera:
DJ - dekanter jednopływakowy ze stałym zanurzeniem krawędzi przelewowej

Wielkość:
50 125 - średnica DN kołnierza przyłącza przewodu spustowego

Średnica pływaka"
640-800 mm

Rodzaj stabilizacji pływaków:
P - pantograf z dodatkową liczbą określającą długość przegubów  w cm
R - rolki z dodatkową liczbą określającą długość przegubów lub uchwytów rur prowadnc w cm.

Wyposażenie dodatkowe:
      - brak oznaczeia oznacza wyposażenie standardowe w króciec na elastyczny wąż spustowy z PCV
SP - sztywny przewód spustowy z dodatkową liczbę określającą średnicę DN rurociągu
MSV - pompa wielkości 50 lub 80 z dodatkową liczbą określającę średnicę wewn. przewodu tłocznego pompyna przykład :
DJ65-640-P120 - oznacza dekanter o średnicy pływama 640 mm, stabilizowany przegubami o długości 120cm. z króćcem na elastyczny spustowy o średnicy wewnętrznej 75 mm
.DJ80-800-R50- MSV80-110 - oznacza dekanter o średnicy pływaka  800 mm, stabilizowany rolkami na uchwytach rur o długości 50 cm, z pompą MSV80 z króćcem tłocznym pompy na wąż elastyczny o średnicy wewnętrznej 110mm,8.2  Sposób zamawiania

Termin realizacji

W celu uzyskania pewności odbioru zamawianych urządzeń w żądanym terminie zamówienia należy składać z 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia doraźne realizowane są w zależności od stanu zapasów magazynowych.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku terminu wykonania dłuższego niż 2 tygodnie, przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zamówienia.

Sposób płatności

Płatność przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu urządzeń.

Odbiór urządzeń

Urządzenia są dostarczane przez producenta pod wskazany adres firmą przewozową (może byc wskazana przez zamawiającego), a koszt transportu jest fakturowany razem z zakupionymi wyrobani. Chęć odbioru własnego należy zastrzec w zamówieniu.
Wysyłka następuje w terminie wykonania podanym na potwierdzeniu zamówienia.9.  Karta katalogowa

DN - dekanter jednopływakowy

Aby obejrzeć kartę katalogową dekantera z króćcem na wąż w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowa

DN MSV - dekanter jednopływakowy z pompą

Aby obejrzeć kartę katalogową dekantera z pompą w wyższej jakości, kliknij na karcie powyżej.
Aby obejrzeć, zapisać na dysku lub wydrukować kartę katalogową w najwyższej jakości,
kliknij na ikonie obok.ZKM500-800  -  karta katalogowa


10.  Rysunki CAD

    Aby ściągnąć rysunek dekantera w formacie *.dwg  *.pdf  lub oba razem spakowane do archiwum ZIP  na dysk twardy komputera, kliknij na odpowiedniej ikonie w tabeli poniżej.
 

Nazwa rysunku Rodzaj Uwagi Format
DWG
Format
PDF
Archiwum ZIP
(DWG + PDF)
Dekanter jednopływakowy rysunki rzuty KSR - rysunki CAD KSR rysunki CAD archiwum ZIP


11.  Referencje

Mapa lokalizacji, które zakupiły dekantery produkcji BIOX:

Mieszadła - lista referencyjna

Kliknij na zdjęciu mapy powyżej, aby przejść do przeglądania lokalizacji firm.

Na życzenie możemy udostępnić dokładne dane adresowe wskazanych odbiorców naszych urządzeń.
W tym celu prosimy o podanie numerów lokalizacji będących w Państawa zainteresowaniu.


12. Zdjęcia

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia

( kliknij na ikonie powyżej aby obejrzeć galerię zdjęć w technologii flash)

Do wyświetlenia galeri zdjęć w technologii flash wymagana jest możliwość uruchomienia Javascript i Flash Playera.
Jeżeli nie jest to możliwe (po kliknięciu ikony powyżej galeria zdjęć nie jest wyświetlana) należy kliknąć na ikonie poniżej i obejrzeć zdjęcia w prostej przeglądarce zdjęć.

Kliknij na ikonie aby obejrzeć zdjęcia